Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

grad

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniu 23 lipca 2019r. powiadomił Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- gradu.

W terminie do dnia 1 sierpnia 2019 roku poszkodowani rolnicy mogą składać pisemnie wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Raków - pokój nr 11, w sekretariacie lub w załączeniu do niniejszej informacji. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie.

Wypełniony wniosek oraz załączona do wniosku zgoda na przetwarzanie danych osobowych, niezbędnych do przeprowadzenia oszacowania szkód muszą być czytelnie podpisane przez właściciela gospodarstwa lub jego pełnomocnika.

Do składanego wniosku rolnik dołącza kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie celem weryfikacji informacji o powierzchni gospodarstwa rolnego za rok 2019, a w przypadku posiadania w gospodarstwie zwierząt należy dołączyć także kopię stanu ilości zwierząt z systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt.

UWAGA!!! Szacowaniu podlegają uprawy z których plony nie zostały zebrane.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.