Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
powodz pixabay
Wójt Gminy Raków informuje iż w związku z wystąpieniem w miejscowości Bardo w dniu 2.09.2019 r. deszczu nawalnego istnieje możliwość przeprowadzenia szacunków strat w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych przez to zjawisko. Szacowanie strat jest możliwe po złożeniu przez poszkodowanego rolnika stosownego wniosku do Urzędu Gminy w Rakowie. Wzór wniosku można znaleźć pod adresem: https://czkw.kielce.uw.gov.pl/czk/kleski-zywiolowe/informacje-dla-samorzad/15501,Rolnictwo-szacowanie-strat-w-gospodarstwach-rolnych-w-2019-r.html

grad

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniu 23 lipca 2019r. powiadomił Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- gradu.

W terminie do dnia 1 sierpnia 2019 roku poszkodowani rolnicy mogą składać pisemnie wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Raków - pokój nr 11, w sekretariacie lub w załączeniu do niniejszej informacji. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.