Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

grad

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że w dniu 23 lipca 2019r. powiadomił Pełnomocnika Wojewody Świętokrzyskiego ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych o wystąpieniu na terenie gminy niekorzystnego zjawiska atmosferycznego- gradu.

W terminie do dnia 1 sierpnia 2019 roku poszkodowani rolnicy mogą składać pisemnie wnioski o oszacowanie szkód w uprawach rolnych spowodowanych gradem. Formularz wniosku dostępny jest w Urzędzie Gminy Raków - pokój nr 11, w sekretariacie lub w załączeniu do niniejszej informacji. Formularz należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.