Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zaprasza do składania wniosków w trwającym naborze w ramach „Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. 

 

 1. Beneficjenci programu: Posiadacze użytków rolnych o pH gleby poniżej lub równej 5,5 i powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.
 2. Pula środków przeznaczonych do wydatkowania na dofinansowanie zadań  z terenu województwa świętokrzyskiego na lata 2020-2022 wynosi 4 000 000,00 zł.
 3. Forma dofinansowania: dotacja
 4. Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.06.2019 r. do 31.12.2022 r.
 5. Terminy naborów:
  W ramach naboru rozpatrywane będą jedynie wnioski wraz z wymaganymi załącznikami określonymi w punkcie VII.5) przyjęte przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze (OSChR) w terminie od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2022 r. i przesłane przez OSChR do biura Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

  Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach zastrzega sobie możliwość wstrzymania lub zakończenia naboru wniosków w przypadku wyczerpania puli środków przeznaczonych na realizację lub w przypadku wykorzystania limitu pomocy publicznej w sektorze rolnictwa.
  W przypadku wyczerpania puli środków, o której mowa w pkt II, o kolejności dofinansowania decyduje data wpływu wniosku do Okręgowej Stacji Chemiczno - Rolniczej w Kielcach oraz data przekazania wniosku przez stację do WFOŚiGW w Kielcach, a w przypadku wyczerpania limitu pomocy publicznej data wyczerpania limitu krajowego pomocy de minimis w rolnictwiePrzedsięwzięcia objęte dofinansowaniem realizowane będą do 31.12.2023 roku,
 6. Miejsce składania i sposób wypełniania wniosku.

     Wnioski należy składać do Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Kielcach, ul. Wapiennikowa 21, 25-112 Kielce lub innej na terenie kraju.

     Wzór Wniosku dostępny jest na stronie internetowej Krajowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Warszawie www.schr.gov.pl oraz stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach www.wfos.com.pl

     Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie z Instrukcją wypełniania wniosku o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb, stanowiącą załącznik do ogłoszenia o naborze.

      Poprawnie wypełnioną i zweryfikowaną wersję elektroniczną wniosku należy wydrukować i opatrzeć czytelnym podpisem i złożyć drogą pocztową lub osobiście w sekretariacie Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej wraz z wymaganymi załącznikami.

     7.   Wymagane załączniki do wniosku:

             1.        Kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem opinii Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej (OSChR) o zalecanej dawce CaO lub CaO+MgO;

             2.        Faktura/faktury (oryginał) za wapno nawozowe lub środki wapnujące wraz z potwierdzeniem zapłaty, na fakturach lub innych dowodach księgowych należy wskazać zawartość czystego składnika odkwaszającego w nawozie lub środku wapnującym;

             3.        Wypełnione formularze dotyczące pomocy de minimis w rolnictwie;

             4.        Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych przez OSChR.

             5.        Oświadczenie o uzyskanym dofinansowaniu w ramach programu.

Zapisaną wersję elektroniczną wniosku należy również przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Jest to warunek konieczny do przyznania dofinansowania.

Nadmieniamy, iż wnioski przesłane elektronicznie z sumą kontrolną inną niż na wniosku przekazanym przez OSChR do Funduszu, mogą podlegać odrzuceniu.

 1. Koszty kwalifikowane obejmują wyłącznie koszty zakupu:

     1.        wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229)

     2.        środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, z wyłączeniem kosztów transportu i rozsiewania

 1. Poziom dofinansowania:

     1.        do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych;
     2.        do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych;
     3.        do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 75 ha użytków rolnych.

 1. Zgłoszone do dofinansowania zadania mogą zostać wyznaczone do przeprowadzenia kontroli przez Okręgową Stację Chemiczno – Rolniczą w Kielcach w celu potwierdzenia uzyskania efektu rzeczowego i ekologicznego.

Szczegółowe informacje dotyczące dofinansowania, sposobu wypełniania i składania wniosku, warunków programu oraz instrukcja wypełniania wniosku znajduje się na stronie www.wfos.com.pl

Informacja ze strony WFOŚiGW  w Kielcach

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.