zboze px 450

Podajemy do publicznej wiadomości informację Wojewody Świętokrzyskiego dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Treść informacji poniżej oraz w załączniku do niniejszego artykułu.

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładkach:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-wiosennych-przymrozkow;  
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dla-poszkodowanych  ukazała  się  informacja,  dot.  pomocy  dla  poszkodowanych  rolników  w  wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:

1. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania  tej  uprawy  w  wyniku  przymrozków  wiosennych,  mogą  składać  wnioski o udzielenie  pomocy.  Termin  składania  wniosków:  13-27  września  2017  r.  Wnioski  należy złożyć  do  kierownika  biura  powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Stawki pomocy wynoszą:

  • 2000  zł   na  1  ha  powierzchni  owocujących  upraw  drzew  owocowych,  w  których wystąpiły  szkody  w  wysokości  co  najmniej  70%  spowodowane   przez  przymrozki wiosenne,
  • 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły  szkody  w  wysokości  co  najmniej  70%  spowodowane   przez  przymrozki wiosenne.

O  pomoc  mogą  ubiegać  się wszyscy  rolnicy,  którzy  w  danym  roku  kalendarzowym  ponieśli straty  w  uprawach  rolnych,  zwierzętach  gospodarskich,  czy  rybach  niezależnie  od  wysokości (poniżej  30%  i  powyżej  30%)  średniej  rocznej  produkcji  rolnej  w  gospodarstwie  z  trzech  lat poprzedzających  rok,  w  którym  wystąpiła  szkoda,  albo  z  trzech  lat  w  okresie  pięcioletnim poprzedzającym  rok,  w  którym  wystąpiła  szkoda,  z  pominięciem  roku  o  najwyższej  i  najniższej produkcji w gospodarstwie

 

2. Program  pomocy  przyjęty  przez  Radę  Ministrów  dla  gospodarstw  rolnych  poszkodowanych przez  huragan,  grad  lub  deszcz  nawalny,  który  przewiduje  udzielanie  następujących  form pomocy:

  • wsparcia w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty są udzielane  ze  środków  banków  kredytujących,  z  którymi  Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  ma  podpisane  umowy,  do  wysokości  oszacowanych  szkód o rocznym  oprocentowaniu  2,115%  – w  przypadku  posiadania  przez  producenta  rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi lub 3,1725% – dla producentów rolnych nie posiadających ubezpieczenia upraw;
  • pomocy  przyznawanej  przez  Prezesa  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego, na indywidualny  wniosek  rolnika,  w  opłacaniu  bieżących  składek  na  ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;
  • pomocy  przyznawanej  przez  Dyrektora  Generalnego  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa  w płatnościach  z  tytułu  umów  sprzedaży  i  dzierżawy  bez  stosowania  opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego;
  • pomocy  przyznawanej  przez  wójtów/burmistrzów  lub  prezydentów  miast  w  formie  ulg w opłatach podatku rolnego i podatku od nieruchomości;
  • dotacji  w  drodze  decyzji  administracyjnej  kierownika  biura  powiatowego  Agencji Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  na  wniosek  poszkodowanego  przez  huragan, grad  lub  deszcz  nawalny  producenta  rolnego,  złożony  w  terminie  do  dnia  30  września 2017 r. wynoszącej 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw leśnych i 10.000 zł do zniszczonego budynku służącego produkcji rolnej.

3. Ponadto  od  4  września  br.  poszkodowani  przez  niekorzystne  zjawiska  atmosferyczne  mogą składać  w  biurach  powiatowych  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  wnioski  o przyznanie  pomocy  na  odtworzenie  zniszczonych  składników  gospodarstwa  w  ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału  produkcji  rolnej  zniszczonego  w  wyniku  klęsk  żywiołowych,  niekorzystnych  zjawisk klimatycznych  i  katastrof”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach  gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła  szkoda,  albo  z  trzech  lat  w  okresie  pięcioletnim  poprzedzającym  rok,  w  którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wobec  powyższego  proszę,  o  poinformowanie  poszkodowanych  rolników  o  możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.