las pixabay CC0 450

Z uwagi na stwierdzone na terenie Gminy Raków przypadki dewastacji lasów oraz wyłączenia gruntów leśnych z produkcji bez decyzji zezwalającej, jako organ właściwy w sprawach ochrony gruntów leśnych informuję, iż grunty leśne podlegają szczególnej ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. w Dz. U. z dnia 29.06.2016 r. poz. 909 z późn. zm.).

Przez wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rozumie się rozpoczęcie innego, niż leśne, użytkowania tych gruntów.
Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne, następuje na podstawie decyzji zezwalającej, wydanej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W decyzji tej określa się obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji - opłaty (należność za wyłączenie gruntów z produkcji, opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu).

Decyzję zezwalającą należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem wykonania robót budowlanych).Wydanie decyzji zezwalającej następuje na wniosek złożony do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Procedura, formularze wniosków o wydanie decyzji oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku, dostępne są na stronie internetowej www.radom.lasy.gov.pl w zakładce Informacje -> Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji.

Dokonanie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej bez wymaganej decyzji zezwalającej albo niezgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, skutkuje nałożeniem na sprawcę opłat „karnych".

 

Z-ca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
/-/ mgr. inż. Piotr Kacprzak

Załączniki:
Pobierz plik (RDLP_Radom_gloszenie_2017_04.pdf)RDLP_Radom_gloszenie_2017_04.pdf
Rozmiar: 0.51 MB | Pobrano: 232 razy

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.