Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

las pixabay CC0 450

Z uwagi na stwierdzone na terenie Gminy Raków przypadki dewastacji lasów oraz wyłączenia gruntów leśnych z produkcji bez decyzji zezwalającej, jako organ właściwy w sprawach ochrony gruntów leśnych informuję, iż grunty leśne podlegają szczególnej ochronie na mocy ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. w Dz. U. z dnia 29.06.2016 r. poz. 909 z późn. zm.).

Przez wyłączenie gruntów leśnych z produkcji rozumie się rozpoczęcie innego, niż leśne, użytkowania tych gruntów.
Wyłączenie gruntów leśnych z produkcji przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na cele nierolnicze i nieleśne, następuje na podstawie decyzji zezwalającej, wydanej przez dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych.

W decyzji tej określa się obowiązki związane z wyłączeniem gruntów z produkcji - opłaty (należność za wyłączenie gruntów z produkcji, opłaty roczne z tytułu użytkowania gruntów na cele nierolnicze lub nieleśne, jednorazowe odszkodowanie za przedwczesny wyrąb drzewostanu).

Decyzję zezwalającą należy uzyskać przed pozwoleniem na budowę (zgłoszeniem wykonania robót budowlanych).Wydanie decyzji zezwalającej następuje na wniosek złożony do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu. Procedura, formularze wniosków o wydanie decyzji oraz wykaz dokumentów załączanych do wniosku, dostępne są na stronie internetowej www.radom.lasy.gov.pl w zakładce Informacje -> Wyłączanie gruntów leśnych z produkcji.

Dokonanie wyłączenia gruntów z produkcji leśnej bez wymaganej decyzji zezwalającej albo niezgodnie z przepisami ww. ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, skutkuje nałożeniem na sprawcę opłat „karnych".

 

Z-ca Dyrektora
ds. Gospodarki Leśnej
/-/ mgr. inż. Piotr Kacprzak

Załączniki:
Pobierz plik (RDLP_Radom_gloszenie_2017_04.pdf)RDLP_Radom_gloszenie_2017_04.pdf
Rozmiar: 0.51 MB | Pobrano: 21 razy

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.