Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Czarne i zielone napisy na białym tle "Program priorytetowy Czyste powietrze"

 

Przypominamy, iż Gmina Raków współpracuje z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach przy realizacji rządowego programu priorytetowego "Czyste powietrze".

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Beneficjenci mogą otrzymać dotację na wymianę źródła ciepła, termomodernizację budynku, kolektory słoneczne czy ogniwa fotowoltaiczne.

 

Wnioski o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego "Czyste powietrze" można składać za pośrednictwem Urzędu Gminy w Rakowie.  Pracownik Urzędu pomaga w wypełnieniu wniosku przez Wnioskodawcę oraz przesłaniu jego wersji elektronicznej poprzez Portal Beneficjenta.

Pierwsza grupa Beneficjentów to osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł,

Druga grupa Beneficjentów to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

- są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Beneficjenci uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania (60%) powinni złożyć do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rakowie  wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na członka gospodarstwa domowego.  Otrzymane zaświadczenie należy dołączyć do wniosku o dofinansowanie.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.