pup kielce logo

Informujemy, że w dniach od 17.01.2022 r., do 21.01.2022 r. będzie prowadzony nabór wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu:

 

 1. w ramach projektu pn. "Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (VII)", współfinansowanego
  z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ)

planujemy utworzyć 60 stanowisk stażowych.

 

Uczestnikiem projektu RPO, korzystającym ze wsparcia może być osoba, spełniająca łącznie poniższe warunki:

 • jest powyżej 29 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 30 rok życia);
 • jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy
  w Kielcach,
 • posiada przygotowany przez doradcę klienta Indywidualny Plan Działania,
 • znajduje się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, czyli należy do jednej
  z poniższych grup:
 • osoba po 50 roku życia (w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyła 50 rok życia),
 • kobieta,
 • osoba z niepełnosprawnościami,
 • osoba długotrwale bezrobotne,
 • osoba o niskich kwalifikacjach.
 1. w ramach projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w  powiecie kieleckim (VII)” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (POWER).

planujemy utworzyć 60 stanowisk stażowych.


Uczestnikiem projektu POWER może być osoba od 18 do 29 roku życia zarejestrowana
w PUP w Kielcach i posiadająca przygotowany Indywidualny Plan Działania.


Zgodnie z definicją przyjętą w PO WER 2014 – 2020, osobą z kategorii NEET jest osoba młoda w wieku do 29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki:


1.nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo),

2.nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbuje obowiązek szkolny lub nauki),

3.nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy).


W procesie oceny, czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie 4 tygodni przed rozpoczęciem udziału w projekcie.

Wśród grupy osób do 29 roku życia priorytetowe osoby to:

 1. osoby bezrobotne niepełnosprawne,
 2. osoby długotrwale bezrobotne:
 • w przypadku osób do 25 roku życia osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy;
 • w przypadku osób w wieku 25 lat lub powyżej, osoba pozostająca bez zatrudnienia nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy;

W celu obliczenia okresu pozostawania bez zatrudnienia należy brać pod uwagę faktyczny czas pozostawania bez pracy, w tym również okres przed rejestracją w urzędzie.

 1. osoby o niskich kwalifikacjach:
 • osoby posiadające wykształcenie na poziomie niższym niż podstawowe, podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym.
 1. w ramach środków Funduszu Pracy.

W ramach powyższego naboru planujemy utworzyć 60 stanowisk stażowych.

Umowy o zorganizowanie stażu będą zawierane na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. 

 

Ważne!

Od 10.01.2022 r., zostały wprowadzone nowe druki wniosku o zorganizowanie stażu dostępne w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy Kielcach w Punkcie Obsługi Klienta oraz TUTAJ (zakładka – „Bezrobotni i Poszukujący Pracy”) oraz w pok. 20.

Prosimy o wypełnienie Oferty stażu spójnie wraz z Krajową Ofertą Pracy dołączoną do wniosku o zorganizowanie stażu.

Załączniki:
Pobierz plik (NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU.doc)NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU.doc
Rozmiar: 0.04 MB | Pobrano: 27 razy

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.