Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01 Podpisanie umowy w PFRON

W dniu 21 grudnia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski a Gminą Raków na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu wśród osób z utrudnioną mobilnością w Gminie Raków”.

Projekt został przygotowany i złożony w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Głównym założeniem projektu jest świadczenie usług bezpłatnego dowozu osób z utrudnioną mobilnością z terenu Gminy Raków, celem skorzystania przez osoby o ograniczonej możliwości poruszania się w środowisku lokalnym z form aktywnej integracji, usług rehabilitacyjnych, zdrowotnych oraz aktywizacji zawodowej.

Realizacja projektu będzie trwała w okresie 01.01.2021 r. – 31.12.2022 r. i opiewa na kwotę 384.200,00 zł. W ramach projektu zostanie zakupiony samochód dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych oraz świadczone będą usługi transportowe door-to-door. Z przewozu w ramach projektu będą mogły skorzystać osoby w wieku powyżej 18 roku życia, które nie posiadają własnych zasobów transportowych oraz rodzina nie jest w stanie zapewnić im pomocy.

Grupą docelową projektu będą w szczególności osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, osoby poruszające się o kulach oraz osoby o ograniczonej możliwości poruszania się: osoby niewidome i słabowidzące, głuchonieme i słabosłyszące, osoby głuchoniewidome, osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną wymagające wsparcia w funkcjonowaniu, osoby starsze, kobiety w ciąży.

Pomysłodawcą projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie.

loga

Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych

logo pfron

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.