Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

loga pomoc zywnosciowa

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie informuje, że od 1 października 2020 r. kwalifikuje osoby/rodziny z terenu Gminy Raków do pomocy w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa Podprogram 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, którego celem jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach towarzyszących tj. warsztatach.

Pomocą żywnościową w ramach PO PŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1507 ze zm.), których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy (tj. 1.402,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1.056,00 zł dla osoby w rodzinie).

Aby osoby znajdujące się w trudnej sytuacji mogły skorzystać z pomocy w formie paczek żywnościowych muszą złożyć oświadczenie o dochodach uzyskanych za miesiąc poprzedni i podpisać skierowanie. Wymagane dokumenty są niezbędne do zakwalifikowania na listę osób potrzebujących.

Niniejsze dokumenty można składać od 1 października 2020 r. w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rakowie przy ul. J. Sienieńskiego 19 w godz. 7.30 – 15.30 w dniach poniedziałek, środa, czwartek i piątek, natomiast we wtorki w godz. 7.30 – 16.30.

Skierowanie z oświadczeniem

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.