Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001 Elewacja budynku Gimnazjum po termomodernizacji

W miesiącu  sierpniu 2020 r.  zakończono prace budowlane przy budynkach Szkoły Podstawowej w Szumsku i Gimnazjum w Rakowie.

Projekt pn. „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku , Gimnazjum w Rakowie” realizowany był dzięki wsparciu
z Funduszy Europejskich  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”.

 loga

Całkowita wartość projektu : 6 951 948,44 zł

Wkład Unii Europejskiej: 5 752 240,11 zł

Wkład Gminy : 1 199 708,33 zł

Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności budynków użyteczności publicznej.

W ramach projektu przeprowadzono szereg działań termomodernizacyjnych:

- docieplenie ścian zewnętrznych budynków,

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- ocieplenie ścian fundamentowych,

- budowa wentylacji mechanicznych z odzyskiem ciepła,

- docieplenie stropu na poddaszu i w sali gimnastycznej Gimnazjum,

-  modernizacja systemu przygotowania c.w.u – montaż pomp ciepła i kolektorów słonecznych,     wymiana instalacji centralnego ogrzewania w budynku gimnazjum,

- docieplenie stropodachu, modernizacja kotłowni oraz  budowa ogniw fotowoltaicznych
w SP Szumsko.

 Poniżej przedstawiamy fotografie budynków przed i po realizacji projektu.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.