Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U z 2020 r poz.713) na wniosek Przewodniczącego Rady, zwołuję XXXVI sesję ( nadzwyczajną) Rady Gminy Raków na dzień 24 września 2020 r na godz.10.00 w budynku OSP RAKÓW.

 

W dniu odbycia sesji tj 24 września 2020 r o godz.9.00 na podstawie Statutu Gminy Raków - § 86 ,odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Raków.

Porządek obrad ( dla sesji oraz wspólnego posiedzenia komisji stałych):

  1. Otworzenie obrad sesji nadzwyczajnej i stwierdzenie quorum
  2. Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie
  3. Podjęcie uchwał w sprawie:

a) w sprawie zmian w budżecie gminy,

b )w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych na terenie gminy Raków,

c )w sprawie zmiany inkasenta ( pobór podatku  )

                                                        ( pobór opłaty za odbiór śmieci )

       5. Wolne wnioski i zapytania

       6. Zamknięcie obrad sesji.

                                                                                                  

Przewodniczący Rady
Gminy Raków
Stanisław Gratka

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.