Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Zwołuję sesję Rady Gminy Raków na dzień 30 czerwca 2020 r ( wtorek ) na godz.10.00 w budynku OSP RAKÓW. Sesja w związku z epidemią odbędzie się tylko z udziałem radnych.

W dniu 25 czerwca 2020 r ( czwartek ) o godz.9.00 w sali konferencyjnej urzędu gminy odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Spraw Socjalnych i Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego, natomiast w dniu 26 czerwca 2020 r ( piątek ) o godz.9.00 w sali konferencyjnej urzędu odbędzie się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów.

Porządek obrad sesji.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie protokołu nr XXIX z sesji z dnia 19 maja 2020 i protokołu nr XXX z sesji z dnia 4 czerwca 2020 r
 4. Prezentacja dotycząca propozycji zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla działki w miejscowości Życiny w celu prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na produkcji nawozu organicznego.
 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium.
 6. Przedstawienie opinii RIO w sprawie wniosku o absolutorium.
 7. Przedstawienie Uchwały RIO w sprawie wykonania budżetu Gminy Raków za 2019 r
 8. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Raków za 2019 r.
 9. Debata o raporcie.
 10. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a) udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy Raków,
  b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  c) absolutorium dla Wójta Gminy Raków z tytułu wykonania budżetu za 2019 r
  d) oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie,
  e) zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rakowie za 2019 r,
  f) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038,
  g) zmian w budżecie gminy na 2020 r,
  h) w sprawie zmiany uchwały nr XVII/161/2019 z dnia 29 października 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty ( Dz. Urz. Woj. Święt. z 2019 roku poz. 4131, poz. 5493)
  i) w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Rakowie,
  j) w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Rakowie, oznaczonych jako działki nr 2474/6,2912 oraz na nieruchomości położonej w Życinach, oznaczonej jako działka nr 248.

 11. Wolne wnioski i zapytania.
 12. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Raków
Stanisław Gratka

 

Projekty uchwał: https://bip.rakow.pl/rada-gminy-rakow/informacje-o-sesjach/4332-zawiadomienie-o-zwolaniu-xxxi-sesji-rady-gminy-rakow.html

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.