Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U z 2019 r poz.506 i poz.1309 ze zm) na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XXX sesję ( nadzwyczajną) Rady Gminy Raków na dzień 4 czerwca 2020 r na godz.10.00 w budynku OSP RAKÓW.


W dniu odbycia sesji tj 4 czerwca 2020 r o godz. 9.00 na podstawie Statutu Gminy Raków - § 86, odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji stałych Rady Gminy Raków.
Porządek obrad (dla sesji oraz wspólnego posiedzenia komisji stałych):

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
  2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Podjęcie uchwały:
    - w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Raków.
  4. Wolne wnioski.
  5. Zakończenie obrad.

 

Przewodniczący Rady
Gminy Raków
Stanisław Gratka

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.