Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

W związku z ogłoszonym stanem epidemii oraz wytycznymi Wojewody Świętokrzyskiego sesja odbędzie się z ograniczeniem liczby uczestników do samych radnych. Jednocześnie informuje się, że obrady sesji będą transmitowane.

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia sesji, stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie XXVII protokołu z sesji z dnia 26 lutego 2020 r.
 4. Informacja Wójta o podjętych działaniach pomiędzy sesjami.
 5. Informacja z wspólnego posiedzenia Komisji Stałych Rady Gminy Raków
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a/ Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020-2038.
  b/ zmian w budżecie gminy na 2020 r
  c/ wprowadzenia zmian do Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
  d/ Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Raków na rok 2020.
  e/ w sprawie uzupełnienia składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji  Rady Gminy Raków.
 7. Zamknięcie obrad sesji.

 

Szczegółowe informacje: https://bip.rakow.pl/rada-gminy-rakow/informacje-o-sesjach/4282-zawiadomienie-o-zwolaniu-xxviii-sesji-w-dniu-31-marca-o-godz-10-00-w-sali-konferencyjnej-urzedu-gminy.html

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.