Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

plansza - samorząd gminy raków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenia sesji, stwierdzenie quorum
 2. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad
 3. Zatwierdzenie protokołów z obrad sesji w dniach:
  a) 23 grudzień 2019 - sesja Nr XXII
  b) 9 styczeń 2010 - sesja nr XXIII
  c) 24 styczeń 2020 - sesja nrXXIV
  d) 4 luty 2020 - sesja nr XXV
  e) 11 luty 2020 - sesja nr XXVI
 4. Informacja Wójta o podjetych działaniach pomiędzy sesjami
 5. Informacja Przewodniczacego Komisji Wspólnych z posiedzenia w dniu 24 lutego 2020 r
 6. Złożenie sprawozdań z prac komisji stałych za 2019 r
  a) Komisja Spraw Społecznych
  b) Komisja Rolnictwa ,Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego
  c) Komisja Budżetu i Finansów
  d) Komisja Rewizyjna
  e) Komisja Skarg, Wniosków i Petycji
 7. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Raków
  a) zgłaszanie kandydatów do Komisji Skrutacyjnej i jej wybór
  b) Przedstawienie przez Komisję Skrutacyjną sposobu głosowania wraz z jego zatwierdzeniem
  c) Zgłaszanie kandydatów na funkcję Przewodniczącego Rady, zamknięcie i zatwierdzenie listy kandydatów
  d) Głosowanie tajne na Przewodniczacego Rady
 8. Przerwa w obradach w celu obliczenia głosów
 9. Przedstawienie i odczytanie protokołu Komisji Skrutacyjnej z przeprowadzonego głosowania tajnego
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczacego Rady Gminy Raków
 11. Rozpatrzenie skargi na Wójta Gminy Raków
  a) Przedstawienie stanowiska Komisji Skarg Wniosków i Petycji
  b) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Raków
 12. Podjęcie uchwał w sprawach:
  a) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
  b) zmian w budżecie gminy na 2020 r
  c) zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Bardzie w celu utworzenia filii Szkoły Podstawowej w Ociesękach
  d) planu pracy na 2020 r Komisji Spraw Społecznych
  e) planu pracy na rok 2020 Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Lokalnego
  f) planu pracy na 2020 r Komisji Budżetu i Finansów
  g) planu pracy na 2020 r Komisji Rewizyjnej
  h) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Ociesękach oznaczonych jako działki o nr: 275/3,275/4,252,253,119,120
  i) wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomościach położonych w Rakowie, oznaczonych jako działki o nr 937,1151,1160/9,2792,2474/6,2474/3,1414/6,1414/15,2679,3160/1,2912,3181, oraz na nieruchomościach położonych w Życinach, oznaczonych jako działki nr 248,251,431.
  j) sprzedaży nieruchomości położonej w Chańczy - działka nr 916/4
 13. Wolne wnioski i zapytania
 14. Zamknięcie obrad

 

Dodatkowe informacje: 

https://bip.rakow.pl/rada-gminy-rakow/informacje-o-sesjach/4269-xxvii-sesja-w-dniu-26-lutego-2020-godz-09-00-w-sali-konferencyjnej-urzedu-gminy-rakow.html
http://rakow.esesja.pl/posiedzenie/e79bbc30-3f2c-4

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.