Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

plansza - samorząd gminy raków

Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 i poz. 1309), na wniosek ¼ ustawowego składu rady, zwołuję XXVI sesję Rady Gminy Raków (sesję nadzwyczajną) na dzień 11 lutego 2020 r., (tj. dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku), na godz. 9.00, w budynku Urzędu Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1 (sala konferencyjna UG).

Porządek obrad (dla sesji oraz dla wspólnego posiedzenia komisji) jest następujący:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
  2. Przedstawienie porządku obrad.
  3. Oświadczenie p. Sławomira Gierka o rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Rady Gminy Raków.
  4. Zakończenie obrad.

 

Podstawa prawna do urlopowania: art. 25 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i poz. 1309/.

 

Przewodniczący Rady
/-/ Sławomir Gierek

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.