Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Zwołuję sesję Rady Gminy Raków w dniu 04 lutego 2020 r. o godz. 09.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Raków, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków

Porządek obrad:

 1. Otwarcie posiedzenie i stwierdzenie quorum.
 2. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie protokołów z sesji: Nr XXII z dnia 23 grudnia 2019 r, Nr XXIII z dnia 9 stycznia 2020
 4. Informacja Przewodniczących Komisji Stałych z posiedzeń Komisji.
 5. nformacja Wójta z działań podjętych między sesjami.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  a. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 r.
  b. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038
  c. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej
  d. w sprawie opłaty targowej
  e. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Raków
  f. w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Raków na rok szkolny 2019/2020
  g. w sprawie zamiaru przekształcenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Rakowie poprzez zmianę siedziby
  h. w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schroniskach dla osób bezdomnych oraz schroniskach dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi
  i. w sprawie powierzenia Powiatowi Staszowskiemu prowadzenia zadania publicznego polegającego na zapewnieniu mieszkańcom Gminy Raków usług świadczonych przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Kurozwękach
  j. w sprawie sprzedaży nieruchomości położonej w miejscowości Nowa Huta - działka nr 131/2
  k. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na części nieruchomości gruntowej, położonej w Rakowie, oznaczonej jako działka nr 1414/6
  l. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności gruntowej przejazdu i przechodu na nieruchomości położonej w Chańczy, oznaczonej numerem ewidencyjnym 926/21, stanowiącej własność Gminy Raków.
  m. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg będących w zarządzie Wójta Gminy Raków

 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Gminy
Sławomir Gierek

Szczegółowe informacje: https://bip.rakow.pl/rada-gminy-rakow/informacje-o-sesjach/4249-zawiadomienie-o-zwolaniu-xxv-sesji-rady-gminy-rakow.html

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.