Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

001W dniu 03.01.2020r. Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Pana Artura Nadolnego podpisał z Wykonawcą Electronic Control System S.A. umowę na „Kompleksową modernizację systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”. Modernizacja współfinansowana jest z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej.

Kwota wydatków kwalifikowanych związana z modernizacją wynosi 2.318.304,00 zł w tym 85% wydatków stanowi dofinansowanie ze wspomnianego programu. Kompleksowa modernizacja wykonana zostanie w pierwszym półroczu br.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.