Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

01

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że  w dniu 08.11.2019 r. odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Renowacja figury Chrystusa wraz z zagospodarowaniem otoczenia w Rakowie”

Wykonawcą prac była firma, „ARCHIKWANT”, Pan Michał Kotula,  Wieszowa, woj. śląskie.

 - Koszt realizacji prac  - 56 000,00 zł.

Gmina Raków na realizację zadania otrzymała pomoc finansową
udzieloną przez Województwo Świętokrzyskie
w formie dotacji celowej w wysokości 20 000,00 zł

 

Głównym celem prac  było przerwanie procesów destrukcji  oraz przywrócenie właściwego stanu technicznego i estetycznego  obiektu..

W ramach  programu prac konserwatorskich wykonano następujące działania:

- Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu zachowania obiektu przed konserwacją;
- Wykonanie odkrywek w obrębie kartusza z inskrypcja w celu stwierdzenia obecności śladów oryginalnego złocenia – nie stwierdzono śladów złocenia;
- Demontaż poszczególnych bloków kamiennych i przewiezienie ich do pracowni;
- Skucie wtórnych warstw zaprawy betonowej z wszystkich elementów( cokół, kolumna, rzeźba);
- Usunięcie zmurszałych spoin oraz wtórnych uzupełnień cementowych;
- Usunięcie pozostałości nieoryginalnych warstw malarskich – chemicznie i mechanicznie – zastosowano środek do zmiękczania powłok malarskich i spłukano powierzchnie strumieniem gorącej wody pod ciśnieniem;
- Usunięcie nawarstwień z powierzchni kamienia - czyszczenie chemiczne, spłukanie powierzchnie gorącą wodą pod ciśnieniem, delikatne doczyszczenie powierzchni poprzez piaskowanie drobnym ścierniwem;
- Wzmocnienie osłabionych partii kamiennych preparatem nie zawierających rozpuszczalników organicznych;
- Osuszenie, odsolenie i dezynfekcja dolnej strefy partii cokołowej;
- Sklejenie pękniętych fragmentów żywica epoksydową;
- Uzupełnienie ubytków poszczególnych elementów kamiennych gotową zaprawa systemową – przy większych ubytkach wykonano zbrojnie z drutu miedzianego (tzw. „pajączki”);
- Ponowny montaż poszczególnych elementów na miejscu;
- Wykonanie nowych spoin pomiędzy blokami kamiennymi;
- Scalanie powierzchni farbami laserunkowymi przeznaczonymi do malowania kamienia naturalnego;
- Hydrofobizacja powierzchni;
- Zagospodarowanie terenu (wymiana istniejącego ogrodzenia, wykonanie chodnika z kostki betonowej szarej, ustawienie ławek);
- Wykonanie sprawozdania z przeprowadzonych prac renowacyjnych .

Przeprowadzenie szeregu prac konserwatorskich niewątpliwie przyczyniło się do zachowania dla przyszłych pokoleń cennego zabytku gminy Raków jak również do zwiększenia dostępności do historycznej tkanki świadczącej o lokalnej tożsamości mieszkańców Rakowa.

Jednocześnie zagospodarowanie przestrzeni  stworzyło przestrzeń do organizacji obchodów i świąt o charakterze religijnym, umożliwiając tym samym integrację lokalnej społeczności.

Poniżej dokumentacja fotograficzna z przeprowadzonych prac renowacyjnych.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.