Drukuj
Kategoria: Aktualności
|
|
Odsłony: 433

raport o stanie gminy 2018

Opracowany na podstawie art. 28aa ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Dokument  niniejszy  rozpatrywany  będzie  przez  Radę  Gminy  na  sesji  po  uprzednim przeprowadzeniu debaty. W debacie oprócz radnych uczestniczyć mogą również mieszkańcy gminy.
 
Mieszkaniec  gminy,  który  aktywnie  chce  uczestniczyć  w  debacie  nad  raportem  powinien złożyć do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie poparte podpisami  – co najmniej 20 osób – mieszkańców  gminy.  Zgłoszenia  należy  złożyć  najpóźniej  w  dniu  poprzedzającym  dzień,  na  który zwołana  będzie  sesja  podczas,  której  odbędzie  się  debata.  W  debacie  głos  zabrać  może  15 mieszkańców wg kolejności zgłoszeń.

Informacja  o  terminie  sesji,  na  której  odbędzie  się  debata  i  podjęcie  uchwały  w  sprawie udzielenia  wójtowi  gminy  wotum  zaufania,  zostanie  podana  do  publicznej  wiadomości  w  sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.