Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

odsniezanie chodnikow pixabay CC0

Zrobiło się biało i ślisko, więc walczymy ze śniegiem i lodem, aby nie stanowiły dla przechodniów zagrożenia. Przypominamy mieszkańcom Gminy Raków o ustawowym obowiązku odśnieżania chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Konieczne jest także posypywanie chodników piaskiem, a także usuwanie z dachu zwisających sopli lodu i śniegu.

Powyższe wynika z art. 5 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. Nr 132 poz. 622 ze zmianami) to na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek zapewnienia utrzymania czystości i porządku poprzez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Przy czym poprzez tzw. „właściciela nieruchomości” — rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością (art. 2 ust. 1 pkt. 4 ustawy).

Nie uprzątnięcie błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości stanowi wykroczenie w myśl art. 145 ustawy z dnia 20 maja 1971r – Kodeks Wykroczeń – (tj. Dz. U. z 2018, poz. 618 ze zmianami) podlega karze grzywny.

Na tym jednak odpowiedzialność się nie kończy. W razie bowiem wypadku, jeżeli dojdzie do niego na skutek nieodśnieżenia chodnika, właściciel ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą na zasadzie winy na podstawie art. 415 Kodeksu cywilnego.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.