Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

woj swietokrzyskie herb 450

Do 28 stycznia 2020 r. trwa nabór marszałka województwa świętokrzyskiego kandydatów na członków Świętokrzyskiej Rady Seniorów.

Świętokrzyska Rada Seniorów jest organem o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym działającym na rzecz wzmocnienia i rozwoju regionalnej polityki senioralnej przy Marszałku Województwa.

loga

Projekt pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie” realizowany jest
z Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 , Działanie 3.3 „Poprawa efektywności energetycznej
w sektorze publicznym i mieszkaniowym” Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia”

001W dniu 03.01.2020r. Wójt Gminy Raków Pan Damian Szpak przy kontrasygnacie skarbnika gminy Pana Artura Nadolnego podpisał z Wykonawcą Electronic Control System S.A. umowę na „Kompleksową modernizację systemu oświetlenia ulicznego w gminie Raków”. Modernizacja współfinansowana jest z Europejskiego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 w ramach działania 3.4 Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimedialnej mobilności miejskiej.

Kwota wydatków kwalifikowanych związana z modernizacją wynosi 2.318.304,00 zł w tym 85% wydatków stanowi dofinansowanie ze wspomnianego programu. Kompleksowa modernizacja wykonana zostanie w pierwszym półroczu br.

01

Tradycyjnie już goście oraz mieszkańcy gminy Raków powitali Nowy Rok 2020 na rakowskim rynku. Zabawa przy muzyce DJ-a rozpoczęła się o godzinie 22.00 i zakończyła po godzinie 1.00.

Tuż przed północą życzenia noworoczne złożył Damian Szpak - wójt gminy Raków, życząc mieszkańcom gminy sił i wytrwałości w dążeniu do zamierzonych celów oraz zdrowia i spokoju ducha.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.