Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

 001

Rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2020/2021. Wróciliśmy do wyremontowanej, odmienionej szkoły. Podczas kilku miesięcy pracy zdalnej oraz podczas wakacji w naszej szkole trwały intensywne prace związane z tak wyczekiwaną przez nas realizacją projektu: ,,Termomodernizacją budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie.” Realizacja prac zyskuje ostatnie szlify, więc chcielibyśmy przekazać informacje dotyczące zmian, które zaszły w naszej szkole.

sprzet

Dzięki darowiźnie w wysokości 20.000 zł przekazanej przez Fundację ORLEN oraz niewielkiemu wkładowi własnemu Ochotnicza Straż Pożarna w Ociesękach wzbogaciła się o nowy sprzęt i wyposażenie niezbędne do prowadzenia akcji ratowniczych. Zakupiono m.in. sprzęt łączności, motopompę do wody zanieczyszczonej, pilarkę spalinową, detektor do wykrywania stężenia gazów niebezpiecznych oraz sprzęt do zabezpieczenia miejsca akcji. Jednostka od grudnia 2019 roku została włączona do Krajowego Systemu Ratownictwa Technicznego, więc nowe wyposażenie przyczyni się podniesienia jakości i skuteczności prowadzenia działań ratowniczych na rzecz mieszkańców gminy Raków.

001

W obecności wiceminister sportu Anny Krupki, członek Zarządu Województwa Marek Jońca oraz Wójt Gminy Raków – Damian Szpak   w dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisali w Urzędzie Gminy w Staszowie umowę  o przyznanie dofinansowania na realizację w/w projektu   z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii  objętego Programem Rozwoju  Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym ( DZ.U z 2020 r poz.713) na wniosek Przewodniczącego Rady, zwołuję XXXVI sesję ( nadzwyczajną) Rady Gminy Raków na dzień 24 września 2020 r na godz.10.00 w budynku OSP RAKÓW.

Podkategorie

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2020 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 50 220,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.