FE POWER poziom pl 1 rgb 1

Zbliża się czas całkowitego rozliczenia i zakończenia finansowania usług indywidualnego transportu door-to-door w ramach realizowanego Projektu pt. „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu wśród osób z utrudnioną mobilnością w Gminie Raków” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Pomimo, iż projekt zakończył się 30 grudnia 2022 r., Gmina w ramach zapewnienia trwałości Projektu nadal będzie realizować usługi indywidualnego transportu door-to-door dla mieszkańców lokalnej społeczności, którzy mają trudności komunikacyjne. Usługi w ramach trwałości będą realizowane przez okres 13 m-cy tj. do 31 stycznia 2024 r. na dotychczasowych zasadach po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby przewozu.

001 Samochód zakupiony w ramach projektu door to door. Od lewej Damian Szpak wójt Gminy Raków i Andrzej Michalski dyrektor Oddziału Świętokrzyskiego PFRON

Gmina Raków - w ramach projektu door-to-door - może pomagać osobom z niepełnosprawnościami, potrzebującym wsparcia w zakresie mobilności. W zakresie przyznanego grantu Gmina zakupiła nowy samochód, zapewniający uczestniczkom/ uczestnikom komfortowy transport. Przyznany grant jest realizowany w ramach projektu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych” dofinansowanego z Funduszy Europejskich.

Gmina Raków we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rakowie realizuje projekt w ramach konkursu PFRON „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”. Jest on finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

03 Pojazd do przewozu osób w ramach projektu

Do Gminy Raków dostarczono samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Przedmiotem zamówienia był zakup i dostawa fabrycznie nowego samochodu osobowego dla 9 osób z kierowcą, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym 1-go na wózku inwalidzkim, na potrzeby realizacji projektu pn.: „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, realizowanego przez PFRON w ramach Działania 2.8. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014—2020.

01 Podpisanie umowy w PFRON

W dniu 21 grudnia 2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Świętokrzyski a Gminą Raków na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu wśród osób z utrudnioną mobilnością w Gminie Raków”.

Projekt został przygotowany i złożony w ramach ogłoszonego konkursu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, Osi Priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 113 550,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.