Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

FE POWER poziom pl 1 rgb 1

Gmina Raków we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rakowie realizuje projekt w ramach konkursu PFRON „Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych”, który jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) na lata 2014-2020, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Wniosek o dofinansowanie projektu pt. "Przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu wśród osób z utrudnioną mobilnością w Gminie Raków”, którego inicjatorem jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rakowie uzyskał dofinansowanie w kwocie 384 200,00 zł, które stanowi 100% kwoty projektu.

Wkład Funduszy Europejskich stanowi 84,28% - 323 803,76 zł.

Realizacja projektu będzie trwała w okresie od 01.01.2021 r. do 30.12.2022 r. z trwałością do 31.01.2024 r.

W ramach działań projektowych świadczone będą usługi bezpłatnego dowozu osób z obniżoną mobilnością z terenu Gminy Raków w celach aktywizacji społeczno-zawodowej. Beneficjenci projektu będą mogli skorzystać ze zindywidualizowanego dowozu bezpośrednio z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego mając możliwość wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej. Realizacja usług przyczyni się do podniesienia poziomu uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym osób objętych wsparciem, w szczególności osób o obniżonej mobilności.

Uczestnikami projektu są osoby z trudnościami w poruszaniu się samodzielnie ze względu na ograniczoną czasowo lub stale sprawność. Są to osoby wymagające wsparcia posiadające orzeczenie o niepełnosprawności oraz osoby nieposiadające takiego orzeczenia. Grupą docelową są w szczególności osoby na wózkach inwalidzkich, poruszające się o kulach oraz o ograniczonej możliwości poruszania się, osoby niewidome i słabowidzące, głuche i słabosłyszące, osoby głuchoniewidome, osoby z niepełnosprawnością psychiczną i intelektualną wymagające wsparcia w funkcjonowaniu, osoby starsze oraz w podeszłym wieku, kobiety w ciąży. Na dzień pierwszorazowego skorzystania z usługi transportu uczestnicy muszą być osobami pow. 18 roku życia.

W ramach projektu głównym działaniem jest realizacja usług transportowych zakupionym 9-cio osobowym samochodem dostosowanym do osób z niepełnosprawnością.

Szczegółowe informacje dotyczące korzystania z samochodu przystosowanego dla potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach realizacji usługi door-to-door zawarte są w Regulaminie dostępnym na stronach internetowych rakow.pl oraz gops.rakow.pl.

Koordynator projektu
Anna Adamczyk

herb Gmina Raków nowy 2016 rok          gops logo

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.