Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

decyzja

Decyzja Nr 15

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu wstępu na tereny leśne stanowiące własność Skarbu Państwa N.715.2.2020

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i § 22 Statutu PGL LP stanowiącego załącznik do Zarz. Nr 50 Min. Ochr. Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
wprowadzam:

§1

W w/w Decyzji zmienia się zapis §1, który otrzymuje brzmienie: Zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Chmielnik osobom nieupoważnionym od dnia 3 kwietnia 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.