Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

rynek w Rakowie

ZARZĄDZENIE NR 17/2020
Wójta Gminy Raków
z dnia 6 kwietnia 2020r.

w sprawie częściowego otwarcia targowiska na płycie rynku w Rakowie dla handlu produktami spożywczymi, płodami rolnymi oraz sadzonkami i nasionami

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm) Wójt Gminy Raków zarządza, co następuje:

§ 1. Zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, Wójt Gminy Raków przywraca od dnia 7 kwietnia 2020 roku, dla sprzedawców prowadzących sprzedaż produktów spożywczych, płodów rolnych jak również sadzonek i nasion, możliwość handlu na targowisku zlokalizowanym na płycie rynku w Rakowie

§ 2. Zgodnie z komunikatem Prezesa Rady Ministrów z 31 marca 2020 roku liczba osób przebywających na targu nie może być większa niż trzykrotność liczby punktów handlowych. Jednocześnie władze gminy zaznaczają, iż działalność będzie możliwa tylko i wyłącznie po spełnieniu zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego, dotyczących działań zapobiegających zagrożeniom epidemiologicznym, w szczególności zarażenia wirusem SARS-CoV-2: stosować właściwą higienę rąk, higienę kaszlu i oddychania, zasady bezpieczeństwa żywności – restrykcyjnie i z pełną świadomością, ograniczyć bliski kontakt z każdą osobą, która ma objawy chorobowe ze strony układu oddechowego, zachować bezpieczną odległość między klientami, kupującymi i sprzedawcami oraz między handlującymi (minimum 1,5 metra), w miarę możliwości korzystać głównie z płatności bezgotówkowych.

§ 3. W przypadku stwierdzenia handlu towarami innymi niż wymienione w §1 zarządzenia, lub w przypadku stwierdzenia uchybień co do procedur wymienionych w § 2 zarządzenia targowisko zostanie ponownie zamknięte.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Pracownikowi Do Spraw Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego i Kierownikom Referatów Urzędu Gminy Rakowie.

§ 5. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 7.04.2020 r. i obowiązuje do odwołania odrębnym zarządzeniem.

decyzja

Decyzja Nr 15

Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik z dnia 6 kwietnia 2020 r. zmieniająca decyzję nr 14 Nadleśniczego Nadleśnictwa Chmielnik z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie zakazu wstępu na tereny leśne stanowiące własność Skarbu Państwa N.715.2.2020

Na podstawie art. 35 ust.1 pkt. 2 Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach i § 22 Statutu PGL LP stanowiącego załącznik do Zarz. Nr 50 Min. Ochr. Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 18 maja 1994 r. art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz w związku z § 17 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
wprowadzam:

§1

W w/w Decyzji zmienia się zapis §1, który otrzymuje brzmienie: Zakaz wstępu do lasu na terenie Nadleśnictwa Chmielnik osobom nieupoważnionym od dnia 3 kwietnia 2020 roku do 11 kwietnia 2020 roku.

§3
Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

drogi

Źródło infromacji: https://www.gov.pl/web/koronawirus/wprowadzamy-nowe-zasady-bezpieczenstwa-w-zwiazku-z-koronawirusem

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa, w tym ograniczenie w przemieszczaniu się. Obowiązek pozostania w domu nie będzie dotyczył jednak dojazdu do pracy czy załatwiania niezbędnych codziennych potrzeb takich jak zakup jedzenia, lekarstw czy opieki nad bliskimi. Zależy nam na tym, aby Polacy nie narażali siebie i innych na zakażenie koronawirusem.

W ostatnich dniach wprowadziliśmy zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. Polska zdecydowała się na ograniczenie imprez masowych i działalności galerii handlowych, zawieszenie zajęć w szkołach oraz zamknięcie granic. Rozwój epidemii w Polsce i w Europie powoduje kolejne decyzje o zasadach bezpieczeństwa.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.