Konkurs
„Informatyka w oczach dzieci i młodzieży"
 
Zasady uczestnictwa w Plebiscycie:
  1. Aby wziąć udział w plebiscycie „Informatyka w oczach dzieci i młodzieży" należy przesłać maksymalnie dwie prace plastyczne przedstawiające w sposób żartobliwy wyobrażenia o wpływie informatyki na nasze życie codzienne, wykonane w dowolnej technice (farby, kredki, ołówek) wykonane na kartce o powierzchni maksymalnej A4 do Działu Marketingu i Promocji Centrum Systemów Komputerowych ZETO S.A. ul. Śniadeckich 31,25-366 Kielce z dopiskiem „Konkurs".

  2. Uczestnikami konkursu mogą być jedynie uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych (z wyłączeniem szkół wyższych), których opiekunowie prawni wyrażą zgodę na uczestnictwo w plebiscycie i przetwarzanie danych osobowych uczestników konkursu dla celów z poinformowaniem uczestnika o otrzymanej nagrodzie, związanych z opublikowaniem zwycięskich prac w środkach masowego przekazu i podaniem autorstwa uczestnika, którego praca została wybrana oraz pełnej nazwy szkoły (i jej adresu), do której uczestnik uczęszcza. Warunkiem dopuszczenia każdej pracy do konkursu jest dołączenie do niej formularza zgody opiekuna uczestnika konkursu, którego praca jest nadesłana na przetwarzanie danych osobowych tego uczestnika. Wzór stanowi załącznik do Regulaminu.
 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 113 550,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.