Wójt gminy Raków Alina Siwonia informuje o przedłużeniu terminu konkursu literackiego "Legenda o źródełku Pągowiec". Nowy teremin oddawania prac kończy się w dniu 21 marca 2014 r. Zachęcamy do udziału w konkursie dzieci, młodzież i osoby dorosłe.

Poniżej aktualny regulamin.

Regulamin konkursu literackiego „Legenda o źródełku Pągowiec”

I. Postanowienia ogólne.

W związku z odrestaurowaniem źródełka w Pągowcu pragniemy zamieścić na tablicy informacyjnej przy źródełku krótką legendę, z treści której odwiedzający źródełko będą mogli poznać   od wieków kultywowany przez Rakowian zwyczaj Wielkopiątkowy oraz dowiedzieć się o wyjątkowej mocy źródlanej wody.

II. Organizator konkursu.

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Raków - Pani Alina Siwonia.

III. Cele konkursu.

- rozwijanie zainteresowań literackich dzieci, młodzieży i dorosłych,
- rozwijanie fantazji i wyobraźni,
- zainteresowanie uczestników konkursu lokalnymi zwyczajami,
- promowanie walorów turystycznych gminy Raków,
- odkrywanie i wspieranie talentów literackich.

IV. Uczestnicy konkursu.

Konkurs skierowany jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych z terenu Gminy Raków, według następującej kategorii:

 1. uczniowie szkół podstawowych,
 2. uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych,
 3. osoby dorosłe.

V. Zadania uczestników konkursu.

 1. Zadaniem każdego uczestnika jest napisanie legendy związanej ze źródełkiem w Pągowcu.
 2. Objętość prac nie powinna przekroczyć 1  strony, pisanej w formie „Word dokument”, czcionką „Times New Roman” rozmiar 12, odstęp 1,00 wiersza.
 3. Uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jeden tekst.
 4. Tekst powinien być ciekawy, napisany poprawną polszczyzną.

VI. Terminarz konkursu:

 1. ogłoszenie regulaminu – 17 luty 2014r.
 2. termin oddawania prac – 21 marca 2014r.
 3. termin rozstrzygnięcia konkursu – 31 marca 2014r.

VII. Nagrody.

Autorom najlepszych prac, w każdej kategorii zostaną przyznane nagrody pieniężne i wyróżnienia.

VIII. Opis prac.

Prace należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy w Rakowie pokój Nr 15, lub przesłać pocztą na adres Urząd Gminy Raków  ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków, w zamkniętej kopercie. Do pracy należy dołączyć wypełnioną  kartę zgłoszenia wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach publikacji nagrodzonego tekstu oraz ogłoszenia wyników konkursu (załącznik do regulaminu konkursu) dostępny do pobrania na stronie internetowej www.rakow.pl lub w sekretariacie Urzędu Gminy.

IX. Ogólne kryteria oceny prac.

Prace oceniać będzie komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy.

Ocenie podlegać będzie:

 1. Wartość artystyczna tekstu i zgodność z tematyką,
 2. Poprawność stylistyczna i językowa.
 3. Samodzielność i oryginalność.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Na konkurs nie wolno przekazywać prac wcześniej publikowanych i nagradzanych.
 2. Każda przekazana praca powinna mieć również formę elektroniczną.
 3. Praca nagrodzona najwyższą nagrodą zostanie opublikowana w całości lub w części przez organizatora konkursu.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.