finanse
 
Do 8 kwietnia 2013 roku osoby zainteresowane uruchomieniem działalności gospodarczej z powiatów: kieleckiego, opatowskiego, ostrowieckiego i sandomierskiego (z wyłączeniem miast Kielce i Ostrowiec Św.) oraz organizacje pozarządowe działające w tych powiatach mogą składać wnioski o dotacje w ramach programu "Góry Świętokrzyskie naszą przyszłością" współfinansowanego ze Szwajcarskiego Programu Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 
Nabór wniosków prowadzi Ośrodek Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu.
 
Dokumenty konkursowe dostępne są na stronie internetowej www.swietokrzyskieswiss.pl w zakładkach: „Dotacje dla organizacji pozarządowych” i „Dotacje dla uruchamiających działalność”.
 
Zachęcam do aplikowania o środki finansowe z ww. programu.

Dariusz Jóźwik
 
informacja za: www.powiat.kielce.pl
starostwo kielce duze
Starostwo powiatowe w Kielcach ogłosiło konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej, sportu i turystyki na 2013 rok dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego. Ujęte zostały trzy rodzaje zadań:
  • z zakresu kultury- przeznaczono ogólną kwotę 50000 złotych,
  • z zakresu kultury fizycznej- przeznaczono ogólną kwotę 34000 złotych,
  • z zakresu turystyki- przeznaczono ogólną kwotę 25000 złotych.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania dotacji, wysokości dotacji, terminu i warunków składania ofert określone zostały w ogłoszeniu konkursowym dostępnym na stronie www.powiat.kielce.pl.
W konkursie mogą brać udział podmioty określone w art. 3 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm).
 
Agnieszka Zwierzyńska
Kierownik
Centrum Kultury Fizycznej      
i Rozwoju Lokalnego  
w Rakowie
ngo pl
Ruszył konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych na nowatorskie projekty promujące wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie można otrzymać na inicjatywy o charakterze: promocyjno-informacyjnym, produktowo-usługowym, usprawniającym oraz sieciującym. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 10 000 PLN. Do 15 lutego można przesyłać aplikacje.
 


 

 

frdl
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach w partnerstwie z Województwem Świętokrzyskim od sierpnia 2012 r. realizuje projekt pn. „Regionalnie z Pasją” współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
 


 

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.