segregowanie odpadow
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na wszystkie gminy w Polsce obowiązek odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców. Rady gmin zobowiązane były podjąć szereg uchwał regulujących funkcjonowanie nowego systemu odbioru odpadów a gminy zobowiązane zorganizować przetargi na ich odbieranie. W specjalnym wydaniu Rakowskich Aktualności Kwartalnych informowaliśmy o podjętych przez Radę gminy Raków uchwałach regulujących system zbiórki odpadów na ternie naszej gminy.

W maju gmina Raków przygotowała i przeprowadziła przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie gminy Raków  W postępowaniu wpłynęło 3  oferty. Najkorzystniejsza okazała się oferta złożona przez  firmę Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ,,ZIELIŃSKI” , ul. Klasztorna 27A; 26-035 Raków, która zaoferowała cenę  258 000,00 zł rocznie. Różnica pomiędzy najtańszą a najdroższą ofertą wynosi 153 360,00 zł.  Umowa na odbiór odpadów komunalnych podpisana została w dniu 18 czerwca 2013 roku.
 
PHU ,,ZIELIŃSKI od 1 lipca  odbierać będzie odpady komunalne od wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raków. Na stronie internetowej urzędu gminy oraz na tablicach informacyjnych w sołectwach umieszczony zostanie harmonogram odbioru odpadów komunalnych z terenu naszej gminy.
 
Pragniemy przypomnieć, że właściciele nieruchomości zobowiązani są do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz  Gminy Raków. Opłaty wnosimy kwartalnie. Pierwszą ratę należy wpłacić do końca lipca tego roku na konto Bank Spółdzielczy Szydłów Oddz. Raków Nr 85 8521 1016 2002 7004 7193 0078 za III kwartał 2013 roku.
 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu  i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych tj. : papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło.  W celu ułatwienia mieszkańcom segregacji odpadów   gmina Raków  wyposaży wszystkie nieruchomości w worki do zbiórki odpadów segregowanych o odpowiedniej kolorystyce. Worki za pośrednictwem firmy odbierającej odpady przekazane będą właścicielom  w lipcu.
 
Agnieszka Rejnowicz
 
Harmonogramy zbiórki odpadów znajdują się pod niżej podanym odnośnikiem.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.