Drukuj
Kategoria: Informacje, aktualności - gospodarka komunalna
|
|
Odsłony: 560


ochrona srodowiska pixabay license

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z zm.) Wójt Gminy Raków zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Raków w dniu 26 listopada  2021 r. Uchwały Nr LI/350/2021 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości  na terenie gminy Raków.

 

Wójt Gminy Raków zawiadamia

że od dnia 01 stycznia  2022  roku wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi:

  1. 15,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 45,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym tj.: - 2,00 zł od osoby miesięcznie.

 

Zgodnie z art. 6 m ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z zm.), właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy :

05 8521 1016 2002 7004 8477 0050   lub u inkasenta.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

Zgodnie z art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz. 1540 ze zm.) nieterminowe regulowanie należności obciążone będzie odsetkami za włokę. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie  kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po lub wpłacenia w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.)

Wójt Gminy Raków

Damian Szpak

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala_LI_350_2021_2021_11_26.pdf)Uchwala_LI_350_2021_2021_11_26.pdf
Rozmiar: 0.21 MB | Pobrano: 95 razy
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie stawek - 2022 r.docx)Zawiadomienie o zmianie stawek - 2022 r.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 90 razy