ochrona srodowiska pixabay license

 

Zawiadomienie

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z zm.) Wójt Gminy Raków zawiadamia o zmianie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynikającej z podjętej przez Radę Gminy Raków w dniu 26 listopada  2021 r. Uchwały Nr LI/350/2021 w sprawie  wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości  na terenie gminy Raków.

 

Wójt Gminy Raków zawiadamia

że od dnia 01 stycznia  2022  roku wysokość miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  wynosi:

  • dla nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy:
  1. 15,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;
  2. 45,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość – opłata podwyższona w przypadku nie wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów;
  3. zwalnia się z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym tj.: - 2,00 zł od osoby miesięcznie.

 

Zgodnie z art. 6 m ust.2 a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 888 z zm.), właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rachunek bankowy :

05 8521 1016 2002 7004 8477 0050   lub u inkasenta.

Terminy wnoszenia opłat nie uległy zmianie:

  • I rata - za miesiące I, II, III - do dnia 15 marca danego roku
  • II rata – za miesiące IV,V,VI- do dnia 15 czerwca danego roku
  • III rata – za miesiące VII, VIII, IX - do dnia 15 września danego roku
  • IV rata – za miesiące IX, X, XII - do dnia 15 grudnia danego roku.

Zgodnie z art. 51, art. 53 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2021r. poz. 1540 ze zm.) nieterminowe regulowanie należności obciążone będzie odsetkami za włokę. W przypadku niewpłacenia w obowiązującym terminie  kwoty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po lub wpłacenia w niepełnej wysokości, deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego, zgodnie z art. 3a § 1 pkt 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 ze zm.)

Wójt Gminy Raków

Damian Szpak

Załączniki:
Pobierz plik (Uchwala_LI_350_2021_2021_11_26.pdf)Uchwala_LI_350_2021_2021_11_26.pdf
Rozmiar: 0.21 MB | Pobrano: 81 razy
Pobierz plik (Zawiadomienie o zmianie stawek - 2022 r.docx)Zawiadomienie o zmianie stawek - 2022 r.docx
Rozmiar: 0.01 MB | Pobrano: 78 razy

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.