Drukuj
Kategoria: Informacje, aktualności - gospodarka komunalna
|
|
Odsłony: 318

Urząd Gminy w Rakowie informuje, że podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Raków jest:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,ZIELIŃSKI” Zbigniew Zieliński, ul. Klasztorna 27a; 26-035 Raków

Zebrane z terenu gminy Raków odpady komunalne zagospodarowywane są w Zakładzie Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp z o.o w Rzędowie gm. Tuczępy Rzędów 40; 28-142 Tuczępy.

 

Jednocześnie informujemy, że odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzące z gospodarstw domowych odbierane są przez firmę bezpośrednio z nieruchomości w formie tzw. wystawki zgodnie z harmonogramem.

Zgodnie z § 4 ust. 5 Uchwałą Nr XV/92/2015 Rady Gminy Raków z dnia 27 listopada 2015 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu administracji mieszkańcy gminy mogą przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowanego w Rakowie ul. Kościuszki 45. Łączna ilość przekazanych odpadów budowlanych do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych nie może przekroczyć 200 kg na rok od właściciela nieruchomości.

Mając powyższe na uwadze, jeżeli odpady budowlane powstały w wyniku prowadzenia robót budowlanych wymagających pozwolenia na budowę (np. budowa, rozbudowa domu ) lub zgłoszenia robót do właściwego organu administracyjnego za ich zbieranie i pozbywanie się odpowiada wykonawca tych robót. Odpady te nie są zbierane w ramach gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.