Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

natura

Informacja o osiągniętych przez gminę Raków poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nałożyła na gminy obowiązek osiągnięcia poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych tj. papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło. Tabela poniżej przedstawia poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami jakie gmina zobowiązana jest osiągnąć
w poszczególnych latach.

  Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami [%]
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło 10 12 14 16 18 20 30 40 50


W 2015 roku gmina Raków osiągnęła poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło w wysokości 39,40 % przy wymaganym 16%.

Ustawa nałożyła na gminy także obowiązek ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych na składowiska:

  1. do dnia 16 lipca 2013 r. – do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,
  2. do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

– w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.

W 2015 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych z ternu gminy Raków ulegających biodegradacji kierowanych do składowania wyniósł 27,48 %.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.