smieci

Uprzejmie przypominamy, że z dniem 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana w systemie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie gminy Raków.

Co czeka nas w nowym roku? Poniżej prezentujemy nowy system zbiórki selektywnie zbieranych odpadów.

Pojemnik/worek koloru żółtego- tu wrzucamy plastik, odpady wielomateriałowe, metale.
Co w tym pojemniku powinno się znaleźć:

  • butelki plastikowe, plastikowe opakowania o kosmetykach, opakowania po jogurtach, śmietanie, margarynach,  zużyte kartony po mleku czy sokach. opakowania  z metalu, puszki.


Pojemnik /worek koloru zielonego- tu wrzucamy szkło
Co w tym pojemniku powinno się znaleźć:

  • odpady szklane, butelki, słoiki , szklane opakowania po kosmetykach itp.

Pojemnik/worek koloru niebieskiego – tu wrzucamy papier
Co w tym pojemniku powinno się znaleźć:

  • gazety, stare książki,


Osoby, które nie posiadają przydomowego  kompostownika odpady ulegające biodegradacji będą zbierać do pojemnika/worka koloru brązowego.

Zmianie ulega też częstotliwość odbioru odpadów komunalnych zbieranych bezpośrednio z naszych posesji.

  1. zmieszane odpady komunalne- zbierane będą raz w miesiącu, przy czym w miesiącach  czerwiec, lipiec, sierpień – dwa razy w miesiącu,
  2. odpady zbierane w sposób selektywny ( szkło, plastik, papier, metal, odpady wielomateriałowe)  –zbierane będą raz w  miesiącu,
  3. odpady  zielone i odpady ulegające biodegradacji, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji –zbierane będą dwa razy w miesiącu;
  4. odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony –2 razy na pół roku w ramach tzw. wystawki.


Powyższe zmiany mają na celu usprawnić dotychczasowy system zbiórki a gminie pozwolą osiągnąć odpowiednie poziomy recyklingu.

Należy pamiętać, że odpady są jednym z najważniejszych problemów środowiskowych. Większość towarów, które kupujemy w sklepach, jest wykonana z plastiku, szkła, papieru oraz aluminium i innych metali, czyli tworzyw, które możemy ponownie wykorzystać. Za każdym razem, kiedy otwieramy szafkę pod zlewem, stajemy przed istotną decyzją, która ma bezpośredni wpływ na naszą kieszeń: odzyskać czy zmarnować cenne surowce. Recykling pozwala na oszczędność energii, surowców i środowiska naturalnego. Jeżeli natomiast odpady wyrzucimy do śmieci, to trafią one na składowisko odpadów.

Koszty związane  z całym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi ponoszą mieszkańcy gminy. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów wynosi 5,20 zł od osoby na miesiąc , natomiast w przypadku zadeklarowania nieselektywnej zbiórki odpadów 12,00 zł od osoby na miesiąc.  Utrzymanie stawki za odbiór odpadów  komunalnych na dotychczasowym poziomie będzie możliwe tylko dzięki ich  prawidłowej segregacji ,,u źródła” czyli w naszych domach.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

„Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”

           logotypy

W związku realizacją przez Gminę Raków projektu pn. „Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu”, informujemy, iż Gmina Raków prowadzi otwarty nabór do Klubów Seniora w Rakowie, w następujących miejscowościach oraz liczbie dostępnych miejsc: Raków- 15 miejsc, Ociesęki - 10 miejsc, Bardo - 10 miejsc, Szumsko - 10 miejsc. Łącznie. Gmina dysponuje 45 miejscami dla osób starszych.

Szczegółowe informacje oraz zasady uczestnictwa zostały określone w Regulaminie Klubu Seniora, stanowiącym załącznik nr 1.
REKRUTACJA
Informujemy, że rekrutacja w ramach projektu pn. Gmina Raków przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu odbywa się w terminie od 01.07- 10.07.2021
Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze Projektu (sekretariat) – w Urzędzie Gminy w Rakowie ul. Ogrodowa 1 oraz stronie internetowej: https://rakow.pl

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

REGULAMIN_KLUBU_SENIORA_RAKÓW.doc

deklaracja_uczestnictwa_Rakow.doc

Formularz_zgloszenowy_rekrutacja_Rakow.doc

oswiadczenie_uczestnika_Rakow.doc

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.

Gmina Raków Przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Gmina Raków realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. Gmina Raków Przyjazna dla osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

Celem projektu jest deinstytucjonalizacja opieki nad 45 osobami potrzebującymi wsparcia  w codziennym funkcjonowaniu (w tym min. 29 K) w tym 3 ON (2K) z terenu gminy Raków poprzez rozwój alternatywnych form stacjonarnej opieki dziennej realizowanej w 4 Klubach Seniora do 30.06.2023r.

Dofinansowanie projektu z UE: 745 264,06 PLN

Dofinasowanie projektu z budżetu krajowego: 61 117,19 PLN

kluby seniora logotypy

Do pobrania: PLAKAT