odsniezanie pixabay CC0

Do wiadomości mieszkańców przekazujemy informację o zasadach odśnieżania i zwalczania śliskości zimowej na drogach zarządzanych przez Gminę Raków

Planem zimowego utrzymania w sezonie 2018/2019 objętych zostało 62 km dróg o nawierzchniach bitumicznych, tłuczniowych, brukowcowych i tłuczniowo - żwirowych. Drogi będą utrzymywane na poziomie V standardu zimowego utrzymania dróg określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. MTiGM z 1995r., Nr 10, poz. 20).

Specyfikację V standardu zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela:

Opis V standardu utrzymania

Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny - 16 godzin

- zajeżdżony - występuje

- nabój śnieżny - występuje

- zaspy - występują

do 24 h

 

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

 

- gołoledź - 8 godz.

- śliskość pośniegowa

 

UWAGA!!!
W pierwszej kolejności prowadzona jest akcja zimowego utrzymania na drogach stanowiących dojazdy do szkół.

Na pozostałych drogach na terenie Gminy zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie interwencyjnie w zależności od potrzeb.

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Raków w sezonie 2018/2019 prowadzi Gmina Raków.
Nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie:
41/ 35-35-018 wew. 35
+48 606-458-155

Pozostałe drogi na terenie Gminy Raków

Drogi wojewódzkie:

- nr 756 - od granicy Gminy Łagów do skrzyżowania z ul. Klasztorną w Rakowie utrzymuje ŚZDW w Kielcach
Obwód Drogowy w Nowej Słupi tel. 41/317-74-63

- nr 756 - od skrzyżowania z ul. Klasztorną w Rakowie do granicy Gminy Szydłów utrzymuje ŚZDW w Kielcach
Obwód Drogowy w Staszowie tel. 15/864-31-48

- nr 764 - od granicy Gminy Staszów do granicy Gminy Daleszyce utrzymuje
utrzymuje ŚZDW w Kielcach
Obwód Drogowy w Staszowie tel. 15/864-31-48

 

Drogi powiatowe:

Wszystkie drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Raków utrzymuje PZD Kielce Obwód Drogowy w Łagowie tel. 41/307-40-68

 

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.