odsniezanie pixabay CC0

Planem zimowego utrzymania w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy Raków objętych zostało około 65 km dróg publicznych o nawierzchniach bitumicznych, tłuczniowych, brukowcowych i tłuczniowo - żwirowych. Drogi będą utrzymywane na poziomie V standardu zimowego utrzymania dróg określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. MTiGM z 1994r., Nr 10, poz. 20).

 Specyfikację V standardu zimowego utrzymania dróg przedstawia poniższa tabela:

Opis V standardu utrzymania Dopuszczalne odstępstwa od standardu
Po ustaniu opadów śniegu Od stwierdzenia występowania zjawisk

Jezdnia odśnieżona, w miejscach zasp odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

- luźny                  - 16 godzin

- zajeżdżony         - występuje

- nabój śnieżny     - występuje

- zaspy                  - występują

                                  do 24 h

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godz.

W miejscach wyznaczonych:

- gołoledź         8 godz.

- pośniegowa

 

UWAGA!!!

W pierwszej kolejności prowadzona jest akcja zimowego utrzymania na drogach stanowiących dojazdy do szkół.

 

Na pozostałych drogach na terenie Gminy zimowe utrzymanie dróg prowadzone będzie interwencyjnie w zależności od potrzeb.

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Raków w sezonie 2021/2022 prowadzi Gmina Raków.

 

Nr telefonu do osoby odpowiedzialnej za zimowe utrzymanie: 602 341 224

 

Pozostałe drogi na terenie gminy Raków

Drogi wojewódzkie:

Wszystkie drogi wojewódzkie znajdujące się na terenie Gminy Raków utrzymuje Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Kielcach:

- DW 756  -    od granicy Gminy Łagów do skrzyżowania z ul. Klasztorną w Rakowie                          utrzymuje ŚZDW w Kielcach

                        Obwód Drogowy w Nowej Słupi tel. 41/317-74-63

- DW 756   -   od skrzyżowania z ul. Klasztorną w Rakowie do granicy Gminy Szydłów                        utrzymuje ŚZDW w Kielcach

                        Obwód Drogowy w Staszowie tel. 15/864-31-48

 - DW 764   -   od granicy Gminy Daleszyce do granicy Gminy Staszów utrzymuje

                        utrzymuje ŚZDW w Kielcach

                        Obwód Drogowy w Staszowie tel. 15/864-31-48

 

Drogi powiatowe:

Wszystkie drogi powiatowe znajdujące się na terenie Gminy Raków utrzymuje Powiatowy Zarząd Dróg w Kielcach Obwód Drogowy w Łagowie tel. 41/307-40-68

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.