Gmina Raków mając na celu zapobieganie wykluczeniu transportowemu mieszkańców sukcesywnie rozwija sieć komunikacyjną na swoim terenie. Od stycznia br. na podstawie porozumienia zawartego z Miastem i Gminą Łagów uruchomiona została kolejna linia autobusowa na trasie Raków- Łagów przez Lipiny, Rembów, Sadków, Wolę Łagowską. Organizatorem transportu drogowego na ww. linii jest Gminna Raków. Przewozy autobusowe na nowej linii komunikacyjnej będą odbywać się w każdy wtorek, czwartek i piątek.

Ponadto informujemy, że przewozy na pozostałych pięciu liniach komunikacyjnych pozostają bez zmian. Poniżej zamieszczamy szczegółowe rozkłady jazdy dla wszystkich linii komunikacyjnych.

Rozkłady jazdy - 2023 rok

001 Podpisanie umowy. Od lewej strony: Wójt Gminy Raków - Damian Szpak oraz przedstawiciel Wykonawcy.

Zakończono procedury przetargowe na wybór wykonawcy przebudowy dróg. W dniu 16 listopada 2022r roku w Urzędzie Gminy w Rakowie Wójt Gminy podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Drogowych „DROKAM” z Piaseczna k. Łoniowa na przebudowę odcinka drogi o długości 650 m w miejscowości Bardo przysiółek „Zagórze”. Przebudowa drogi dofinansowana jest z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Koszt inwestycji 490 tys. zł a jej zakończenie planowane jest w pierwszej połowie przyszłego roku.

Wójt Gminy podpisał drugą umowę z Przedsiębiorstwem Drogowym „DYLMEX” ze Staszowa na przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka Pokłonna. W ramach zadania wykonany zostanie odcinek drogi o długości ponad 240 m za kwotę ponad 210 tys. zł. Przebudowa drogi dofinansowana jest przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego a wykonanie prac przewidziane jest do końca listopada.

Realizacja przedmiotowych zadań wpłynie na poprawę warunków komunikacyjnych oraz wzrost poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.

odsniezanie pixabay CC0

Planem zimowego utrzymania w sezonie 2021/2022 na terenie Gminy Raków objętych zostało około 65 km dróg publicznych o nawierzchniach bitumicznych, tłuczniowych, brukowcowych i tłuczniowo - żwirowych. Drogi będą utrzymywane na poziomie V standardu zimowego utrzymania dróg określonym w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych (Dz. Urz. MTiGM z 1994r., Nr 10, poz. 20).

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Rakówka i części miejscowości Pułaczów

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 3 500 000 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 4 247 670,38 zł

Zakup autobusu do przewozu mieszkańców Gminy Raków

dofinansowanie budzet panstwa autobus 350

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWO- KANALIZACYJNEJ W REJONIE ULICY ŁAGOWSKIEJ W MIEJSCOWOŚCI RAKÓW

Grafika. Po lewej stronie u góry flaga biało-czerwona, po prawej stronie godło Polski - biały orzeł w koronie na czerwonym tle, poniżej napis "Dofinansowano ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych"

DOFINANSOWANIE 807 670,85 zł
CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI 807 670,85 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków w 2023 roku

MKiS  nfosgw         wfosgw

dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 63 288,00 zł.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XV EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2023

logo KFSdW STMIG R

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2022 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 21 245,50zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 21 245,50 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.