Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Bogaty gatunkowo jest również świat zwierząt gminy Raków. Informacje na temat składu gatunkowego fauny nie pokrywają się ściśle z granicami gminy. Najlepiej rozpoznany jest świat zwierząt występujących na terenie obszaru Natura 2000 „Lasy Cisowsko-Orłowińskie”. Według Standardowego Formularza Danych obszaru występuje tu 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG a ponadto 11 gatunków regularnie występujących ptaków migrujących niewymienionych w wyżej wymienionym załączniku. Spośród ssaków występują tu gatunki zwierzyny grubej jak dzik, jeleń, sarna, a spośród zwierzyny drobnej 3 gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: bóbr europejski, wydra europejska i nietoperz nocek duży. Ponadto występuje tu 5 innych gatunków nietoperzy: mroczek późny, nocek rudy, borowiaczek, borowiec wielki i gacek brunatny. Inne ważne gatunki ssaków występujące w tym obszarze to borsuk, popielica i orzesznica. Spośród gadów odnotowano występowanie padalca, jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodnej, zaskrońca zwyczajnego i żmii zygzakowatej. Dwa spośród występujących tu gatunków płazów są wymienione w załączniku II wyżej wymienionej Dyrektywy Rady. Są to traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Występują tu jeszcze inne gatunki płazów: traszka zwyczajna, traszka górska, ropucha szara i rzekotka drzewna.

Świat ryb został sztucznie wzbogacony w wyniku budowy zbiornika „Chańcza”. Na terenie gminy występują między innymi miętus, lipień, płoć, leszcz, krąp, jazgarz, okoń, szczupak. W obszarze natura 2000 „Lasy Cisowsko-Orłowińskie” stwierdzono występowanie 2 gatunków minoga: minóg strumieniowy i minóg ukraiński.

Spośród bezkręgowców 7 gatunków z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG występuje w „Lasach Cisowsko-Orłowińskich”. Są to: małż – skójka gruboskorupowa; ważki – trzepla zielona i zalotka większa oraz motyle – modraszek telejus, czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek i przeplotka aurinia.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.