Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Zróżnicowane warunki gruntowe na obszarze gminy rzutujące w istotny sposób na geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Warunki te określa się na etapie projektowania obiektów budowlanych. Wtedy też wykonywane będą szczegółowe analizy warunków gruntowych. Na etapie niniejszego opracowania można jedynie stwierdzić, iż proste warunki gruntowe występować będą głównie w środkowej i południowej części gminy w obrębie gdzie występują jednorodne grunty piaszczysto-żwirowe i gliny zwałowe a zwierciadło wody gruntowej występuje głębiej niż 2 m poniżej poziomu terenu. Podobnie korzystne warunki gruntowe występują w obrębie wyrównanych wierzchowin wzniesień w części północnej obszaru tam gdzie odsłaniają się na powierzchni piaskowce kambryjskie i dewońskie. Natomiast złożone warunki gruntowe będą występować głównie na pozostałym obszarze północnej części gminy ze względu na występujące nieciągłości oraz zmienność genetyczną i litologiczną utworów powierzchniowych. Złożone warunki gruntowe pojawiać się mogą również na całym obszarze gminy na zboczach dolin i stokach o znacznym nachyleniu oraz w dnach dolin tam gdzie płytko zalega zwierciadło wody gruntowej. Zmienne warunki gruntowe mogą występować również na wydmach piaszczystych.

Na obszarze gminy Raków występują niektóre niekorzystne zjawiska geologiczne, które decydują o powstaniu skomplikowanych warunków gruntowych. Zjawiska sufozyjne rozwijają się w utworach lessowych zalegających w rejonie miejscowości Szumsko, Bardo i Ociesęki. Zjawiska krasowe rozwijają się w skałach węglanowych (wapienie, dolomity). Intensywny rozwój zjawisk krasowych stwierdzono w rejonie na północ od Rakowa. Ponadto występują one również w miejscowościach Chańcza i Życiny. Krasowe źródła występują na zachodnim brzegu zbiornika Chańcza. Osuwanie i spełzywanie to zjawiska, które mogą wystąpić wszędzie na stokach i zboczach o znacznym nachyleniu. Najbardziej podatne są jednakże zbocza zbudowane z lessów oraz z innych utworów luźnych a także z utworów niejednorodnych z udziałem skał łupkowych i ilastych. Ponadto zagrożone osuwaniem są zbocza podcinane przez rzeki i potoki.

Z oczywistych względów najgorsze warunki gruntowe występują na współcześnie tworzących się stożkach napływowych Czarnej Staszowskiej i Łagowicy przy ujściach do zbiornika Chańcza.

W przypadku realizacji obiektów budowlanych na obszarach o skomplikowanych warunkach gruntowych konieczne będzie każdorazowe wykonanie oprócz dokumentacji geotechnicznej także dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w której szczegółowo określa się parametry gruntów budujących podłoże geologiczne projektowanej inwestycji z uwzględnieniem tektoniki, morfologii, stratygrafii, wpływu inwestycji na środowisko, itp. Dokumentacje tego typu stosuje się obligatoryjnie dla trzeciej kategorii geotechnicznej, a więc tam, gdzie występują skomplikowane warunki gruntowo-wodne lub/i gdy konstrukcja obiektu kwalifikuje go do tej kategorii.

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST

e swietokrzyskie riijst

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej w budynku Straży Pożarnej w Szumsku

Zadanie dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 22 500,00 złotych

 

E-ŚWIĘTOKRZYSKIE System Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie sipwś

  

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego

e swietokrzyskie riijst

  

XIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH

baner STMiG 2021 2126x827

  

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

nfosgw         wfosgw

Zadanie w 2021 roku zostało dofinansowane ze środków:
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – kwota dotacji 49 525,00 zł tj. 50% kosztów kwalifikowanych zadania.