Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Pod względem fizjograficznym obszar objęty opracowaniem położony jest w obrębie (Kondracki 2002):

  • podprowincji – Wyżyna Małopolska (342);
  • makroregionu – Wyżyna Kielecka (342.3);
  • mezoregionów:
    • Góry Świętokrzyskie (342.34-35)
    • Pogórze Szydłowskie (342.37)

Góry Świętokrzyskie– obejmują kaledońskie i hercyńskie struktury fałdowe odsłonięte w całości lub częściowo spod warstw młodszych. Mimo niewielkiej wysokości nad poziom morza warunki klimatyczne są tu nieco surowsze od otaczających nizin, średnia temperatura jest o 1-2 0C niższa a opady wynoszą ponad 600 mm rocznie. Według szczegółowego podziału Gór Świętokrzyskich M. Balwierczak-Jakubowskiej i R. Czarneckiego północna część gminy położona jest w mikroregionie Pasma Orłowińskiego. Pasmo to rozciąga się pomiędzy przełomowymi dolinami Belnianki i Łagowianki, osiągając wysokość 462 m n.p.m. na wzgórzu Kiełki.

 

Pogórze Szydłowskie – rozciąga się pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a dolinami Bobrzy i Nidy. Stanowi ono mezoregion przejściowy do Niecki Nidziańskiej. We wschodniej części (w tym w gminie Raków) zalegają morskie osady miocenu na podłożu struktur paleozoicznych. Wysokości bezwzględne są tu znacznie niższe i rzadko przekraczają 300 m n.p.m. Mezoregion obejmuje łącznie powierzchnię 1030 km2.

Przez obszar Gminy Raków przebiegają dwa piesze szlaki turystyczne:

  • żółty szlak turystyczny (Szydłów – Widełki);
  • niebieski szlak turystyczny (Chęciny – Łagów, im. E. Padechowicza).

Łączna długość tych szlaków na terenie gminy wynosi nieco ponad 31 km (z czego szlak żółty 27,7 km, szlak niebieski 3,4 km).

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.