Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
W ramach programu Natura 2000, na terenie Gminy Raków został wyznaczony Obszar PLH 260040 Lasy Cisowsko-Orłowińskie. Obejmuje on jeden z większych kompleksów leśnych w Górach Świętokrzyskich. Jest on położony w zlewniach Czarnej Staszowskiej i Nidy. Obejmuje trzy pasma wzgórz zbudowane z dewońskich piaskowców i wapieni oraz z kambryjskich kwarcytów. W ostoi dominują lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe), rzadziej grądy łęgi, obejmuje ona także niewielkie płaty łąk trzęślicowych. Występują tu również rozległe torfowiska wysokie i przejściowe otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasami olszowymi. Bardzo dobrze zachowały się tu również suche bory sosnowe Cladonio-Pinetum.
 
 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.