Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv
Główne przewody wodociągowe przebiegające przez teren gminy w układzie promienisto-równoleżnikowym są połączone z siecią wodociągową tylko jednej sąsiedniej gminy – Daleszyce. W gminie tej z wodociągu zbiorowego „Ociesęki” zaopatrywane w wodę są miejscowości Cisów i Widełki.

Obszar gminy Raków w stosunkowo niedużym stopniu jest objęty systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków; tylko miejscowości Raków, Dębno, Pągowiec i Życiny oraz miejscowość Chańcza wyposażone są w zbiorowe system odprowadzania ścieków doprowadzające ścieki komunalne z ich terenu do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Raków i Chańcza. Systemy te nie są połączone z systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminach sąsiednich. Zgodnie z koncepcją programową kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gmin położonych w zlewni rzek Czarnej Staszowskiej i Wschodniej przewiduje się wspólne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków dla miejscowości położonych w północnej części gminy Raków i południowej części gminy Łagów.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.