Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

Infrastruktura elektroenergetyczna gminy Raków jest ściśle związana z infra-strukturą sąsiednich i pobliskich gmin oraz całego regionu. Jest to zawsze występująca, charakterystyczna cecha systemu elektroenergetycznego, bowiem system elektroenergetyczny Polski nie tylko stanowi spójną całość, lecz także jest już od szeregu lat sprzęgnięty z systemem elektroenergetycznym Unii Europejskiej oraz jest powiązany z systemem elektroenergetycznym nieomal całego kontynentu europej-skiego. Więzy te, w najbliższym otoczeniu gminy Raków, mają różnoraki charakter:
  • z północy na południe gminy Raków przebiega trasa jednotorowej napowietrznej linii elektroenergetycznej wysokiego napięcia, mającej znaczenie ponadlokalne, jest to linia 220 kV, relacji Tarnów - Połaniec - Starachowice - Radom (Rożki);
  • źródła zaopatrzenia gminy Raków w energię elektryczną są usytuowane wyłącznie poza obszarem gminy - energia elektryczna z tych źródeł (GPZ Staszów i GPZ Chmielnik) jest doprowadzana linami napowietrznymi średniego napięcia 15 kV do stacji transformatorowych 15/0,4 kV, rozmieszczonych w poszczególnych miejscowościach gminy, a następnie dostarczana odbiorcom siecią rozdzielczą niskiego napięcia 0,4 kV.

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.