Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

autobus 2

Podstawą zorganizowania bezpłatnego transportu i opieki jest art. 32 i art. 39 ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( t.j. Dz. U. 2019 poz. 1148), zwana dalej ustawą.

Obowiązkiem gminy jest zapewnienie niepełnosprawnym uczniom bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do szkoły lub placówki oświatowych lub zwrot kosztów przejazdu ucznia i opiekuna na zasadach określonych w umowie zawartej między Wójtem Gminy Raków a Rodzicami/Opiekunami, jeżeli dowóz zapewniają Rodzice/Opiekunowie.

Bezpłatny dowóz przysługuje:
1) dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności realizujące wychowanie przedszkolne w najbliższym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, innej formie wychowania przedszkolnego lub ośrodku rewalidacyjno-wychowawczym (art. 32 ust. 6 ustawy);
2) dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego objęte wychowaniem przedszkolnym, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat (art. 32 ust. 6 w związku z art. 31 ust. 2 ustawy);
3) dzieciom realizującym obowiązek szkolny w szkole podstawowej (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
4) dzieciom realizującym obowiązek nauki w szkole ponadpodstawowej (dotyczy uczniów z niepełnosprawnością ruchową, z afazją, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym) – nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 21. rok życia (art. 39 ust. 4 pkt 1 w związku z art. 127 ustawy);
5) dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 36 ust. 17, a także dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą:
a) 24. rok życia – w przypadku uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, z których jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna.
b) 25. rok życia – w przypadku uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych,

 

Wymagane dokumenty:
1. WNIOSEK W SPRAWIE DOWOZU UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGO DO SZKOŁY/PRZEDSZKOLA/OŚRODKA rodzica (prawnego opiekuna) dziecka niepełnosprawnego:
a/ o zorganizowanie dowozu do szkoły lub przedszkola,
b/ o zawarcie umowy na zwrot kosztów kosztów dowozu ucznia przez rodzica / opiekuna prawnego

2. Kopia aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności ucznia,
3. Kopia aktualnego orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia,
4. Potwierdzenie przyjęcia lub kontynuacji nauki w placówce oświatowej.

MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW: Urząd Gminy w Rakowie, ul. Ogrodowa 1, 26-035 Raków; sekretariat – pok. 14; w godzinach pracy Urzędu .


INFORMACJE NA TEMAT PRZEBIEGU SPRAWY:
Sprawę prowadzi Referat Kultury, Oświaty i Kadr, pok. 22;
tel 41 35 35 018 wew. 28

OPŁATA ZA PRZYJĘCIE WNIOSKU: nie dotyczy

TERMIN ZAŁATWIENIA SPRAWY: W ciągu miesiąca od daty złożenia wszystkich wymaganych dokumentów

UWAGI:
1. W przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia.
2. Umowy na zwrot kosztów dowozu ucznia niepełnosprawnego przez rodzica/lub opiekuna prawnego są zawierane na zasadach określonych Zarządzeniem Wójta Gminy Raków.

Załączniki:
PlikRozmiar
Pobierz plik (wniosek - rodzic.doc)wniosek - rodzic.doc27 kB
Pobierz plik (wniosek- gmina.doc)wniosek- gmina.doc26 kB

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.