Herb RAKOW bez tla v1
plcsnlenfrdeitnoptruskessv

oze
W kwietniu br. Gmina Raków podpisała umowę z Województwem Świętokrzyskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa na realizację projektu pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów”. Przedsięwzięcie realizowane będzie na obszarze dwóch gmin: Rakowa i Szydłowa.

W ramach zadania planowana jest budowa 426 szt. instalacji do wytwarzania OZE (kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne). Instalacje te zamontowane zostaną w 395 budynkach właścicieli nieruchomości, którzy wyrazili chęć uczestnictwa w projekcie. Na terenie gminy Raków wykonane zostanie 110 szt. instalacji paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych lub gospodarczych oraz 117 szt. kolektorów słonecznych.

Zgodnie z założeniami Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 zadanie należało zakończyć w 2018 roku. W lipcu Gmina Raków ogłosiła przetarg na wybór wykonawcy zadania. Z uwagi na brak zainteresowania wykonawców realizacją przedsięwzięcia (brak ofert w wyznaczonym terminie) zamówienie publiczne zostało unieważnione. Zauważyć należy, że wykonawcy w trakcie prowadzonej procedury przetargowej podnosili, że realizacja tak dużego zakresu zadania wymaga znacznie więcej czasu.

Mając na uwadze chęć realizacji przedsięwzięcia Gmina Raków, jako Lider projektu, zwróciła się do Instytucji Zarządzającej z prośbą o przedłużenie terminu jego realizacji, i taką zgodę otrzymała.

Powyższe umożliwiło ponowne ogłoszenie w październiku przetargu na wybór wykonawcy projektu pn. ,, Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Raków i Szydłów”.

Niniejszym informujemy, że zadanie zrealizowane zostanie po wyborze wykonawcy w 2019 roku.

 

Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej-Czyste powietrze,woda,gleba oraz odnawialne źródła energii

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 20 479,76 zł w ramach PROGRAMU DLA GMIN WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO pn. PRACOWNIA EDUKACYJNA W SZKOLE PODSTAWOWEJ” - Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii.

Unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Raków

Zadanie dofinansowane zostało ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w kwocie 23 405,63 zł.