Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Pomoc dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych

zboze px 450

Podajemy do publicznej wiadomości informację Wojewody Świętokrzyskiego dot. pomocy dla poszkodowanych rolników w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.

Treść informacji poniżej oraz w załączniku do niniejszego artykułu.

Uprzejmie informuję, że na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakładkach:
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-poszkodowanych-w-wyniku-wiosennych-przymrozkow;  
http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Program-pomocy-dla-poszkodowanych  ukazała  się  informacja,  dot.  pomocy  dla  poszkodowanych  rolników  w  wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych:

1. Producenci rolni, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, powstały w bieżącym roku szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania  tej  uprawy  w  wyniku  przymrozków  wiosennych,  mogą  składać  wnioski o udzielenie  pomocy.  Termin  składania  wniosków:  13-27  września  2017  r.  Wnioski  należy złożyć  do  kierownika  biura  powiatowego  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego. Formularz wniosku będzie dostępny na stronie internetowej ARiMR. Stawki pomocy wynoszą:

  • 2000  zł   na  1  ha  powierzchni  owocujących  upraw  drzew  owocowych,  w  których wystąpiły  szkody  w  wysokości  co  najmniej  70%  spowodowane   przez  przymrozki wiosenne,
  • 1000 zł na 1 ha powierzchni owocujących krzewów owocowych i truskawek, w których wystąpiły  szkody  w  wysokości  co  najmniej  70%  spowodowane   przez  przymrozki wiosenne.

O  pomoc  mogą  ubiegać  się wszyscy  rolnicy,  którzy  w  danym  roku  kalendarzowym  ponieśli straty  w  uprawach  rolnych,  zwierzętach  gospodarskich,  czy  rybach  niezależnie  od  wysokości (poniżej  30%  i  powyżej  30%)  średniej  rocznej  produkcji  rolnej  w  gospodarstwie  z  trzech  lat poprzedzających  rok,  w  którym  wystąpiła  szkoda,  albo  z  trzech  lat  w  okresie  pięcioletnim poprzedzającym  rok,  w  którym  wystąpiła  szkoda,  z  pominięciem  roku  o  najwyższej  i  najniższej produkcji w gospodarstwie

 

2. Program  pomocy  przyjęty  przez  Radę  Ministrów  dla  gospodarstw  rolnych  poszkodowanych przez  huragan,  grad  lub  deszcz  nawalny,  który  przewiduje  udzielanie  następujących  form pomocy:

  • wsparcia w formie preferencyjnych kredytów na wznowienie produkcji rolnej. Kredyty są udzielane  ze  środków  banków  kredytujących,  z  którymi  Agencja  Restrukturyzacji i Modernizacji  Rolnictwa  ma  podpisane  umowy,  do  wysokości  oszacowanych  szkód o rocznym  oprocentowaniu  2,115%  – w  przypadku  posiadania  przez  producenta  rolnego polisy ubezpieczenia co najmniej 50% upraw rolnych objętych dopłatami bezpośrednimi lub 3,1725% – dla producentów rolnych nie posiadających ubezpieczenia upraw;
  • pomocy  przyznawanej  przez  Prezesa  Kasy  Rolniczego  Ubezpieczenia  Społecznego, na indywidualny  wniosek  rolnika,  w  opłacaniu  bieżących  składek  na  ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odraczania terminu płatności składek i rozkładania ich na dogodne raty;
  • pomocy  przyznawanej  przez  Dyrektora  Generalnego  Krajowego  Ośrodka  Wsparcia Rolnictwa  w płatnościach  z  tytułu  umów  sprzedaży  i  dzierżawy  bez  stosowania  opłat i odsetek za okres odroczenia oraz ulg w opłatach czynszu dzierżawnego;
  • pomocy  przyznawanej  przez  wójtów/burmistrzów  lub  prezydentów  miast  w  formie  ulg w opłatach podatku rolnego i podatku od nieruchomości;
  • dotacji  w  drodze  decyzji  administracyjnej  kierownika  biura  powiatowego  Agencji Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa,  na  wniosek  poszkodowanego  przez  huragan, grad  lub  deszcz  nawalny  producenta  rolnego,  złożony  w  terminie  do  dnia  30  września 2017 r. wynoszącej 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, 2000 zł na 1 ha powierzchni upraw leśnych i 10.000 zł do zniszczonego budynku służącego produkcji rolnej.

3. Ponadto  od  4  września  br.  poszkodowani  przez  niekorzystne  zjawiska  atmosferyczne  mogą składać  w  biurach  powiatowych  Agencji  Restrukturyzacji  i  Modernizacji  Rolnictwa  wnioski  o przyznanie  pomocy  na  odtworzenie  zniszczonych  składników  gospodarstwa  w  ramach  poddziałania „Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału  produkcji  rolnej  zniszczonego  w  wyniku  klęsk  żywiołowych,  niekorzystnych  zjawisk klimatycznych  i  katastrof”  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lata  2014-2020. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w danym roku kalendarzowym ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach  gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła  szkoda,  albo  z  trzech  lat  w  okresie  pięcioletnim  poprzedzającym  rok,  w  którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wobec  powyższego  proszę,  o  poinformowanie  poszkodowanych  rolników  o  możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy.

z up. Wojewody Świętokrzyskiego
Andrzej Klimczak
Z-ca Dyrektora IR
Wydział Infrastruktury i Rozwoju

  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow