Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Trasy rowerowe

trasy rowerowe
 
Po kliknięciu w powyższy obrazek zostaniecie Państwo przekierowani do serwisu prezentującego dostepne trasy rowerowe na ziemi rakowskiej oraz daleszyckiej, informacje nt. walorów przyrodniczych, jak również historycznych tych ziem.
 
Zapraszamy i życzymy udanych wędrówek.
 

Położenie fizyczno-geograficzne

Pod względem fizjograficznym obszar objęty opracowaniem położony jest w obrębie (Kondracki 2002):

 • podprowincji – Wyżyna Małopolska (342);
 • makroregionu – Wyżyna Kielecka (342.3);
 • mezoregionów:
  • Góry Świętokrzyskie (342.34-35)
  • Pogórze Szydłowskie (342.37)

Góry Świętokrzyskie– obejmują kaledońskie i hercyńskie struktury fałdowe odsłonięte w całości lub częściowo spod warstw młodszych. Mimo niewielkiej wysokości nad poziom morza warunki klimatyczne są tu nieco surowsze od otaczających nizin, średnia temperatura jest o 1-2 0C niższa a opady wynoszą ponad 600 mm rocznie. Według szczegółowego podziału Gór Świętokrzyskich M. Balwierczak-Jakubowskiej i R. Czarneckiego północna część gminy położona jest w mikroregionie Pasma Orłowińskiego. Pasmo to rozciąga się pomiędzy przełomowymi dolinami Belnianki i Łagowianki, osiągając wysokość 462 m n.p.m. na wzgórzu Kiełki.

 

Pogórze Szydłowskie – rozciąga się pomiędzy Górami Świętokrzyskimi a dolinami Bobrzy i Nidy. Stanowi ono mezoregion przejściowy do Niecki Nidziańskiej. We wschodniej części (w tym w gminie Raków) zalegają morskie osady miocenu na podłożu struktur paleozoicznych. Wysokości bezwzględne są tu znacznie niższe i rzadko przekraczają 300 m n.p.m. Mezoregion obejmuje łącznie powierzchnię 1030 km2.

Przez obszar Gminy Raków przebiegają dwa piesze szlaki turystyczne:

 • żółty szlak turystyczny (Szydłów – Widełki);
 • niebieski szlak turystyczny (Chęciny – Łagów, im. E. Padechowicza).

Łączna długość tych szlaków na terenie gminy wynosi nieco ponad 31 km (z czego szlak żółty 27,7 km, szlak niebieski 3,4 km).

Natura 2000

W ramach programu Natura 2000, na terenie Gminy Raków został wyznaczony Obszar PLH 260040 Lasy Cisowsko-Orłowińskie. Obejmuje on jeden z większych kompleksów leśnych w Górach Świętokrzyskich. Jest on położony w zlewniach Czarnej Staszowskiej i Nidy. Obejmuje trzy pasma wzgórz zbudowane z dewońskich piaskowców i wapieni oraz z kambryjskich kwarcytów. W ostoi dominują lasy bukowo-jodłowe (żyzne i kwaśne buczyny, wyżynne bory jodłowe), rzadziej grądy łęgi, obejmuje ona także niewielkie płaty łąk trzęślicowych. Występują tu również rozległe torfowiska wysokie i przejściowe otoczone borami bagiennymi i bagiennymi lasami olszowymi. Bardzo dobrze zachowały się tu również suche bory sosnowe Cladonio-Pinetum.
 
 

Wielkopowierzchniowe obszary chronione

Według podziału fizyczno-geograficznego Polski J. Kondrackiego gmina Raków leży na pograniczu dwóch mezoregionów Wyżyny Kieleckiej: południowa część gminy należy do Pogórza Szydłowskiego, natomiast północna do Gór Świętokrzyskich. Według szczegółowego podziału Gór Świętokrzyskich M. Balwierczak-Jakubowskiej i R. Czarneckiego północna część gminy położona jest w mikroregionie Pasma Orłowińskiego. Główną rzeką jest Czarna Staszowska.
 
 
Wielkopowierzchniowe obszary chronione

Tereny gminy oraz sąsiadujące z nią obszary charakteryzują się dużymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi. Potrzeba ochrony przyrody stała się bodźcem do działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego na tych terenach.

W granicach gminy znajduje się Cisowsko-Orłowinski Park Krajobrazowy (utworzony w 1995 roku). Park jest położony w obrębie Wyżyny Kieleckiej i obejmuje wschodni fragment Gór Świętokrzyskich. Teren Parku przecinają pasma: Orłowińskie, Cisowskie i Ociesęckie oraz Wzgórza Bardziańskie. Największą wartością naturalnego środowiska przyrodniczego jest szata roślinna, a szczególnie lasy. Lasy charakteryzują się znacznym zróżnicowaniem typologicznym siedlisk, składu gatunkowego drzewostanów i ich struktury wiekowej. Występuje tu 13 typów siedliskowych lasu od boru suchego do olsu. Dużemu zróżnicowaniu siedlisk towarzyszy bogactwo zespołów roślinnych, zarówno roślinności leśnej (15 zespołów, wśród których dominują lasy mieszane wyżynne, bory i lasy świeże oraz bory mieszane) jak i torfowiskowej. Pod względem zróżnicowania roślinności oraz bogactwa flory teren parku należy do najciekawszych w Krainie Świętokrzyskiej i przewyższa w tym zakresie nawet Świętokrzyski Park Narodowy. Obejmuje on północno-wschodnią część gminy na styku z gminami Daleszyce i Łagów.

Drugim obszarem chronionym na terenie gminy jest Cisowsko-Orłowiński Obszar Chronionego Krajobrazu, który utworzono w 2001 roku na obszarze otuliny Cisowsko-Orłowińskiego Parku Krajobrazowego. Obejmuje on tereny rolnicze i leśne. Na jego obszarze znajduje się 10 pomników przyrody oraz 2 zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. Oprócz walorów przyrodniczych znajduje się tu wiele zabytków świadczących o bogactwie kulturowym tego regionu. Zachowało się tu wiele form antropogenicznych dokumentujących istnienie historycznego górnictwa rud metali, zwłaszcza w okolicach Daleszyc, Łagowa, Szczecna. Zachowały się również zespoły obiektów świadczące o bogactwie dziedzictwa kulturowego od czasów prahistorycznych. Cennym elementem są zabytkowe układy urbanistyczne Łagowa, Rakowa, Daleszyc i Dębna.

Trzeci chroniony obszar znajdujący się na terenie gminy to Chmielnicko-Szydłowski Obszar Chronionego Krajobrazu położony generalnie w środkowej części województwa świętokrzyskiego, łączy się od zachodu z Włoszczowsko-Jędrzejowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, w okolicach Szydłowa z Jeleniowsko-Staszowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu, zaś na południowym-wschodzie z Solecko-Pacanowskim Obszarem Chronionego Krajobrazu. Należący do niego teren leży w gminach Gnojno i Szydłów a częściowo także w gminach: Morawica, Pierzchnica, Kije, Chmielnik, Raków, Łagów, Busko Zdrój, Stopnica i Tuczępy. Jest to obszar o charakterze rolniczo-leśnym. W jego szacie roślinnej dominują lasy występujące zwarcie na większym terenie w rejonie między Włoszczowicami a Piotrkowicami, na zachód od Chmielnika i na południe od Drugni. Pod względem siedliskowym przeważają tu bory sosnowe i bory mieszane, sporadycznie występują fragmenty borów trzcinnikowych, olsów i łęgów. Ważnym elementem szaty roślinnej są zbiorowiska nieleśne: głównie torfowiska z udziałem takich rzadkich roślin jak: przygiełka biała, sesleria błotna, turzyca Davalla, storczyki: kruszczyk błotny, storczyk szerokolistny. Na wychodniach skał węglanowych porastają murawy kserotermiczne znacznie jednak uboższe niż nad dolną Nidą. Liczne stawy i zbiornik Chańcza tworzą biotopy dla wielu gatunków ptaków wodno-bagiennych. Tradycje osadnicze na terenie tego obszaru chronionego krajobrazu sięgają czasów neolitycznych. Wśród zabytków ważną rolę o znaczeniu krajowym przedstawia gotycki układ urbanistyczny Szydłowa zamknięty murami warownymi oraz romańsko-barokowy kościół w Kijach. Obszar pełni ważne ekologiczne funkcje łącznikowe pomiędzy Zespołem Parków Krajobrazowych Gór Świętokrzyskich i Zespołem Parków Krajobrazowych Ponidzia. Jego pierwszoplanową funkcją jest ochrona wód powierzchniowych głównie rzeki Czarnej Staszowskiej wraz ze zbiornikiem wodnym Chańcza.

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

Główne przewody wodociągowe przebiegające przez teren gminy w układzie promienisto-równoleżnikowym są połączone z siecią wodociągową tylko jednej sąsiedniej gminy – Daleszyce. W gminie tej z wodociągu zbiorowego „Ociesęki” zaopatrywane w wodę są miejscowości Cisów i Widełki.

Obszar gminy Raków w stosunkowo niedużym stopniu jest objęty systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków; tylko miejscowości Raków, Dębno, Pągowiec i Życiny oraz miejscowość Chańcza wyposażone są w zbiorowe system odprowadzania ścieków doprowadzające ścieki komunalne z ich terenu do oczyszczalni ścieków zlokalizowanych w miejscowościach Raków i Chańcza. Systemy te nie są połączone z systemami odprowadzania i oczyszczania ścieków w gminach sąsiednich. Zgodnie z koncepcją programową kanalizacji i oczyszczalni ścieków dla gmin położonych w zlewni rzek Czarnej Staszowskiej i Wschodniej przewiduje się wspólne systemy odprowadzania i oczyszczania ścieków dla miejscowości położonych w północnej części gminy Raków i południowej części gminy Łagów.
 1. BIP
 2. e-Urząd
Wybory samorządowe 2018
urna wyborcza

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Rakowskie Centrum Rozwoju

rakowskie centrum kultury

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow