Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Wody powierzchniowe


Prawie cały obszar gminy Raków znajduje się w zlewni Czarnej Staszowskiej, która jest lewym dopływem Wisły. Jedynie wschodni kraniec miejscowości Rakówka znajduje się w zlewni Kacanki a zachodni kraniec miejscowości Papiernia znajduje się w zlewni Nidy. Główną rzeką gminy jest Czarna Staszowska.
Przy najwyższym zanotowanym w powyższym okresie stanie wody rzędna zwierciadła wody w profilu Raków wynosiła 221,91 m n.p.m.

Ponadto na terenie gminy znajduje się posterunek wodowskazowy Mocha w miejscowości Rakówka na rzece Łagowica, która uchodzi do zbiornika Chańcza w Rakowie. Dla tego posterunku dostępne są jedynie dane o stanach wody w okresie 1964-90. Najwyższy zanotowany w tym okresie stan wody to 410 cm co oznacza rzędną zwierciadła wody 220,69 m n.p.m. Najniższy stan wyniósł 170 cm (rzędna 217,29 m n.p.m.).

Na rzece Czarna Staszowska wybudowano w latach 1974-84 i przekazano do użytku w roku 1986 sztuczny zbiornik wodny „Chańcza”. Oprócz zapory, która znajduje się na terenie gminy Szydłów prawie cały zbiornik znajduje się w gminie Raków. Jego powierzchnia przy maksymalnym poziomie piętrzenia wynosi 455 ha. Pojemność całkowita zbiornika wynosi 23,8 mln m3 a pojemność powodziowa 9,6 mln m3. Pierwotnie celem budowy zbiornika była potrzeba regulacji przepływów Czarnej poniżej zapory i możliwość rozcieńczania zanieczyszczonych wód pochodzących z kopalni siarki „Grzybów”. Obecnie głównym zadaniem zbiornika „Chańcza” jest wyrównanie przepływów w korycie Czarnej Staszowskiej dla zapewnienia przepływu nienaruszalnego w korycie rzeki, zabezpieczenie potrzeb wodnych użytkowników poniżej zbiornika oraz ochrona przed powodzią doliny rzeki poniżej zapory. Ponadto zbiornik wykorzystywany jest do celów rekreacji i wypoczynku.

Jakość wód rzek Czarnej Staszowskiej i Łagowicy jest przedmiotem monitoringu. W roku 2002 wody Czarnej Staszowskiej zakwalifikowano do III klasy czystości według klasyfikacji ogólnej. O klasie zadecydowały zawartość zawiesiny, azotynów i miano Coli. Wody Łagowicy również zakwalifikowano do III klasy z tym, że o takiej kwalifikacji zadecydowały zawartość azotynów i miano Coli. Na jakość wód oddziałują przede wszystkim ścieki komunalne z nieskanalizowanych terenów osadniczych. Do Łagowicy odprowadzane są po oczyszczeniu ścieki z oczyszczalni w Łagowie i Rakowie.

Przedmiotem monitoringu jest również jakość wód w zbiorniku ”Chańcza”. W roku 2002 wody zbiornika zakwalifikowano do III klasy czystości, o czym zadecydowały zawartość azotynów i miano Coli. Natomiast wody zalewu badane na jazie sklasyfikowane zostały w klasie IV (niezadawalającej jakości). Rok wcześniej woda w zbiorniku spełniała wymogi II klasy czystości. Na jakość wody w zbiorniku oddziałuje nie tylko jakość wód w rzekach zasilających zbiornik tj. Czarnej Staszowskiej i Łagowicy, ale również dopływ substancji zanieczyszczających z obrzeży zbiornika poprzez spływ powierzchniowy lub podziemny. Niekorzystnym jest tu spontaniczny rozwój zabudowy letniskowej nie wyposażonej w odpowiednie urządzenia odprowadzania i oczyszczania ścieków.

Inwestycją, która powinna przynieść wymierne korzyści jest budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Chańcza oraz kanalizacja miejscowości Życiny. Objęcie kanalizacją dalszych miejscowości gminy Raków należy spodziewać się w późniejszym okresie.

W rejonach o rozproszonej zabudowie, dobrym rozwiązaniem problemu oczyszczania ścieków mogą być oczyszczalnie przydomowe, które są bardziej korzystne w przypadku gospodarstw położonych w znacznej odległości od głównej sieci kanalizacyjnej.
 
Nieregularność przepływów głównych rzek gminy sprawia, że obszary położone w dnach dolin rzecznych są zagrożone zalaniem w czasie powodzi. Rzeka Czarna Staszowska jest obwałowana jedynie na bardzo krótkim odcinku w Rakowie. Rzeka Łagowica nie jest obwałowana. Zgodnie z art. 88f, ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo Wodne (z późniejszymi zmianami) Prezes Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej sporządza mapy zagrożenia powodziowego, na których zgodnie z art. 88d, ust. 2 wymienionej wyżej ustawy przedstawia się obszary szczególnego zagrożenia powodzią. Dotychczas nie wykonano takich map dla gminy Raków. W związku z tym dla potrzeb niniejszym opracowaniu przyjęto granice terenów zalewowych na podstawie rozporządzenia wojewody kieleckiego z dnia 21 grudnia 1992 roku w sprawie określenia nieobwałowanych obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi uszczegółowione na podstawie analizy ukształtowania powierzchni terenu w dolinach rzecznych z uwzględnieniem zakoli, przewężeń, mostów i przepustów oraz innych przeszkód, jakie napotyka płynąca woda.

W zasięgu bezpośredniego zagrożenia powodziowego znajdują się stosunkowo nieliczne zabudowania mieszkalne. Najwięcej w Pułaczowie w zakolach Łagowicy oraz w centrum Barda wskutek utrudnionego odpływu a ponadto dwa gospodarstwa w Jamnie, po jednym gospodarstwie w Smykowie i w Korzennie. Poza tym w terenach zalewowych znajdują się głównie łąki, zadrzewienia i lasy a także pewna ilość stawów rybnych.
  1. BIP
  2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow