Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis Gminy Raków korzysta z plików "cookies". Użytkownik serwisu może zmienić w swojej przeglądarce internetowej ustawienia "cookies" tak, aby pliki te nie były używane. Brak zmiany ustawień przeglądarki będzie świadomym aktem woli i akcetpacji plików "cookies" pochodzących z niniejszego serwisu. Akceptuję warunki
 

plac podatki tam gdzie mieszkasz

A+ A A-

Warunki geologiczno-inżynierskie


Zróżnicowane warunki gruntowe na obszarze gminy rzutujące w istotny sposób na geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych. Warunki te określa się na etapie projektowania obiektów budowlanych. Wtedy też wykonywane będą szczegółowe analizy warunków gruntowych. Na etapie niniejszego opracowania można jedynie stwierdzić, iż proste warunki gruntowe występować będą głównie w środkowej i południowej części gminy w obrębie gdzie występują jednorodne grunty piaszczysto-żwirowe i gliny zwałowe a zwierciadło wody gruntowej występuje głębiej niż 2 m poniżej poziomu terenu. Podobnie korzystne warunki gruntowe występują w obrębie wyrównanych wierzchowin wzniesień w części północnej obszaru tam gdzie odsłaniają się na powierzchni piaskowce kambryjskie i dewońskie. Natomiast złożone warunki gruntowe będą występować głównie na pozostałym obszarze północnej części gminy ze względu na występujące nieciągłości oraz zmienność genetyczną i litologiczną utworów powierzchniowych. Złożone warunki gruntowe pojawiać się mogą również na całym obszarze gminy na zboczach dolin i stokach o znacznym nachyleniu oraz w dnach dolin tam gdzie płytko zalega zwierciadło wody gruntowej. Zmienne warunki gruntowe mogą występować również na wydmach piaszczystych.

Na obszarze gminy Raków występują niektóre niekorzystne zjawiska geologiczne, które decydują o powstaniu skomplikowanych warunków gruntowych. Zjawiska sufozyjne rozwijają się w utworach lessowych zalegających w rejonie miejscowości Szumsko, Bardo i Ociesęki. Zjawiska krasowe rozwijają się w skałach węglanowych (wapienie, dolomity). Intensywny rozwój zjawisk krasowych stwierdzono w rejonie na północ od Rakowa. Ponadto występują one również w miejscowościach Chańcza i Życiny. Krasowe źródła występują na zachodnim brzegu zbiornika Chańcza. Osuwanie i spełzywanie to zjawiska, które mogą wystąpić wszędzie na stokach i zboczach o znacznym nachyleniu. Najbardziej podatne są jednakże zbocza zbudowane z lessów oraz z innych utworów luźnych a także z utworów niejednorodnych z udziałem skał łupkowych i ilastych. Ponadto zagrożone osuwaniem są zbocza podcinane przez rzeki i potoki.

Z oczywistych względów najgorsze warunki gruntowe występują na współcześnie tworzących się stożkach napływowych Czarnej Staszowskiej i Łagowicy przy ujściach do zbiornika Chańcza.

W przypadku realizacji obiektów budowlanych na obszarach o skomplikowanych warunkach gruntowych konieczne będzie każdorazowe wykonanie oprócz dokumentacji geotechnicznej także dokumentacji geologiczno-inżynierskiej, w której szczegółowo określa się parametry gruntów budujących podłoże geologiczne projektowanej inwestycji z uwzględnieniem tektoniki, morfologii, stratygrafii, wpływu inwestycji na środowisko, itp. Dokumentacje tego typu stosuje się obligatoryjnie dla trzeciej kategorii geotechnicznej, a więc tam, gdzie występują skomplikowane warunki gruntowo-wodne lub/i gdy konstrukcja obiektu kwalifikuje go do tej kategorii.

Złoża surowców mineralnych


Pomimo bardzo urozmaiconej budowy geologicznej na terenie gminy dotychczas stwierdzono występowanie niewielkiej ilości surowców mineralnych. Dotychczas udokumentowano trzy złoża piasków: „Dębno” (ID 1310); „Chańcza” (ID 1329) oraz „Rembów” (ID 5573). Dwa pierwsze z tych złóż zostały skreślone z bilansu zasobów. A zatem tylko złoże „Rembów” ma pewne znaczenie gospodarcze.

Ponadto w gminie znajdują się dwa perspektywiczne złoża piasków przydatnych dla budownictwa: „Raków” i „Pągowiec”.

„W Ociesękach znajduje się obszar występowania glin zwietrzelinowych wytworzonych z łupków kambryjskich. Gliny te zawierają okruchy zwięzłych łupków i piaskowców i w związku z tym jedynie niewielkie płaty tego surowca posiadają jakość odpowiednią dla produkcji ceramiki budowlanej. Mało prawdopodobne jest zatem udokumentowanie złoża surowca ilastego w ilości wystarczającej dla podjęcia eksploatacji na skalę przemysłową.

Rzeźba terenu


Rzeźba obszaru gminy Raków pozostaje w bezpośrednim związku z budową geologiczną. Na terytorium gminy Raków można wyróżnić dwie części wyraźnie różniące się pod względem geomorfologicznym.

Północna część gminy położona w Górach Świętokrzyskich jest wyraźnie wyższa i posiada urozmaiconą rzeźbę terenu. W rzeźbie tej części gminy dominują wydłużone pasma o lekko falistej linii grzbietowej nawiązujące swym przebiegiem do wychodni odpornych piaskowców kambryjskich, porozdzielane szerokimi dolinami. Stoki wzniesień porozcinane są wąskimi dolinami o charakterze parowów, wąwozów lub wciosów. Charakterystyczne formy erozji wąwozowej wykształciły się w utworach lessowych okolic Barda, Szumska i Ociesęk.

Południowa niższa część terytorium gminy jest oddzielona od części północnej wyraźną krawędzią morfologiczną o przebiegu mniej więcej z północnego zachodu na południowy wschód w rejonie Szumska, Woli Wąkopnej i Ociesęk. Powierzchnia ziemi jest tu wyrównana, urozmaicona wciętymi dolinami rzek Czarnej i jej dopływów a także piaszczystymi pagórami wydm.

Z występowaniem trzeciorzędowych wapieni związany jest rozwój zjawisk krasowych w rejonie na północ od Rakowa. Jest to kras reprodukowany w zalegających na wapieniach osadach plejstoceńskich. Formami pochodzenia krasowego są werteby. Na powierzchni są one widoczne jako niewielkie zabagnione zagłębienia w miejscach gdzie znajdują się leje krasowe wypełnione gliną i piaskiem pochodzenia lodowcowego.

Rozpiętość wysokości bezwzględnych na terenie gminy wynosi ponad 200 m. Najwyższym wzniesieniem jest góra Zamczysko wznosząca się nad Nową Hutą na wysokość 420,8 m n.p.m. Natomiast najniżej położone są brzegi zbiornika Chańcza znajdujące się na wysokości około 217 m n.p.m.

Świat zwierząt


Bogaty gatunkowo jest również świat zwierząt gminy Raków. Informacje na temat składu gatunkowego fauny nie pokrywają się ściśle z granicami gminy. Najlepiej rozpoznany jest świat zwierząt występujących na terenie obszaru Natura 2000 „Lasy Cisowsko-Orłowińskie”. Według Standardowego Formularza Danych obszaru występuje tu 29 gatunków ptaków wymienionych w Załączniku I Dyrektywy Rady 79/409/EWG a ponadto 11 gatunków regularnie występujących ptaków migrujących niewymienionych w wyżej wymienionym załączniku. Spośród ssaków występują tu gatunki zwierzyny grubej jak dzik, jeleń, sarna, a spośród zwierzyny drobnej 3 gatunki wymienione w załączniku II Dyrektywy Rady 92/43/EWG: bóbr europejski, wydra europejska i nietoperz nocek duży. Ponadto występuje tu 5 innych gatunków nietoperzy: mroczek późny, nocek rudy, borowiaczek, borowiec wielki i gacek brunatny. Inne ważne gatunki ssaków występujące w tym obszarze to borsuk, popielica i orzesznica. Spośród gadów odnotowano występowanie padalca, jaszczurki zwinki, jaszczurki żyworodnej, zaskrońca zwyczajnego i żmii zygzakowatej. Dwa spośród występujących tu gatunków płazów są wymienione w załączniku II wyżej wymienionej Dyrektywy Rady. Są to traszka grzebieniasta i kumak nizinny. Występują tu jeszcze inne gatunki płazów: traszka zwyczajna, traszka górska, ropucha szara i rzekotka drzewna.

Świat ryb został sztucznie wzbogacony w wyniku budowy zbiornika „Chańcza”. Na terenie gminy występują między innymi miętus, lipień, płoć, leszcz, krąp, jazgarz, okoń, szczupak. W obszarze natura 2000 „Lasy Cisowsko-Orłowińskie” stwierdzono występowanie 2 gatunków minoga: minóg strumieniowy i minóg ukraiński.

Spośród bezkręgowców 7 gatunków z załącznika II Dyrektywy Rady 92/43/EWG występuje w „Lasach Cisowsko-Orłowińskich”. Są to: małż – skójka gruboskorupowa; ważki – trzepla zielona i zalotka większa oraz motyle – modraszek telejus, czerwończyk nieparek, czerwończyk fioletek i przeplotka aurinia.

Wody podziemne


Wody podziemne na terenie gminy Raków występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowego. Czwartorzędowy poziom występuje na znacznych obszarach gminy. Wodonoścem są piaski, żwiry i pospółki. Wody te mają mniejsze znaczenie użytkowe ze względu na znaczną możliwość zanieczyszczenia. Podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę w gminie są wody występujące w wapieniach trzeciorzędowych (w południowej części gminy). Północny fragment gminy pozbawiony jest wód podziemnych o znaczeniu użytkowym. Zaopatrzenie ludności w wodę odbywa się poprzez wodociągi grupowe bazujące na ujęciach wody zlokalizowanych w miejscowościach Raków Pągowiec i Ociesęki.

Wody podziemne na terenie gminy są podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę pitną gminnych systemów zaopatrzenia w wodę. Na terenie gminy funkcjonują dwa systemy wodociągowe.

Wodociąg grupowy „Ociesęki” korzysta z ujęcia „Grodno” położonego w Ociesękach. Ujęcie składa się z dwóch studni wierconych o wydajnościach eksploatacyjnych 36 m3/h i 19 m3/h. Dla tego ujęcia wojewoda kielecki decyzją OS.I. – 6210/233/94 z dnia 16.01.1995 roku ustanowił strefy ochrony sanitarnej. Bezpośrednie strefy ochrony sanitarnej dla poszczególnych studni obejmują:
 • dla studni nr 1 obszar wokół studni w kształcie kwadratu o boku 20,0 m;
 • dla studni nr 2 obszar wokół studni w kształcie prostokąta o wymiarach 18,5 x 18,0 m.
W obrębie strefy ochrony pośredniej wyznaczono wewnętrzne tereny ochrony pośredniej, oddzielne dla każdej studni, przylegające do stref ochrony bezpośredniej a także zewnętrzny teren ochrony pośredniej wspólny dla obu studni.

Wewnętrzne tereny ochrony pośredniej to:
 • dla studni nr 1 obszar o promieniu 33 m wokół studni;
 • dla studni nr 2 obszar o promieniu 25 m wokół studni.
Wspólny zewnętrzny teren ochrony pośredniej to koło o promieniu 582 m wokół obu studni, zaznaczone na załączonej mapie.

Bezpośrednie strefy ochrony są ogrodzone a na ich terenie wyklucza się jakiekolwiek użytkowanie terenu na cele inne niż ściśle związane z pracą ujęcia.

Na całym obszarze strefy ochrony pośredniej (tak w terenie wewnętrznym jak i zewnętrznym) obowiązują następujące zakazy:
 • lokalizacji nowych ujęć;
 • wprowadzania ścieków do wód powierzchniowych i do ziemi;
 • rolniczego wykorzystywania ścieków (w tym gnojowicy);
 • stosowania nawozów sztucznych i chemicznych środków ochrony roślin;
 • lokalizowania wysypisk i wylewisk komunalnych i przemysłowych;
 • lokalizowania cmentarzy i grzebania zwierząt;
 • wznoszenia urządzeń i wykonywania robót lub czynności, które mogą zmniejszyć przydatność wody lub wydajność ujęcia.
Na wewnętrznych terenach ochrony pośredniej oprócz powyższych obowiązują dodatkowo następujące zakazy:
 • urządzania parkingów i obozowisk;
 • lokalizowania zakładów przemysłowych i ferm chowu zwierząt;
 • zakładania pastwisk;
 • zakładania gospodarstw ogrodniczych i sadowniczych;
 • lokalizowania magazynów produktów ropopochodnych i innych substancji chemicznych oraz rurociągów do ich transportu.
Wodociąg grupowy „Raków” korzysta z ujęcia „Pągowiec” zlokalizowanego w Pągowcu. Ujecie składa się z dwóch studni wierconych. Udokumentowane zasoby eksploatacyjne studni nr 1 wynoszą 93 m³/h a zasoby studni nr 2 wynoszą 70 m³/h. Ujęcie posiada strefę ochrony bezpośredniej ustanowioną decyzją wojewody kieleckiego ROS.IX – 6210/222/98 z dnia 16.11.1998 roku. W strefie tej obowiązują następujące zakazy:
 • budownictwa nie związanego ściśle z pracą wodociągu;
 • zajmowania terenu na inne cele poza ujmowaniem wody i pracą urządzeń z tym związanych;
 • przebywania osób nie zatrudnionych przy urządzeniach służących do poboru wody;
 • wprowadzania i pobytu zwierząt;
 • wjazdu pojazdów za wyjątkiem niezbędnych przy usuwaniu awarii i wykonywaniu remontów.
Dla ujęcia „Pągowiec” dotychczas nie ustanowiono strefy ochrony pośredniej.
Główne zagrożenie dla jakości wód podziemnych na terenie gminy wynika z dysproporcji pomiędzy długością sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W latach 2004 – 2007 na terenie gminy oddano do użytku 27,96 km sieci wodociągowej. Z wodociągu korzystają miejscowości Chańcza, Szumsko, Rembów (szkoła). Wodociąg bazuje na ujęciu wodnym w Pągowcu. Koszt inwestycji wyniósł około 2 000 tys. zł. Jednocześnie w tym samym czasie wykonano 20,24 km sieci kanalizacji sanitarnej. Prace związane z poprawą gospodarki ściekami prowadzone były etapowo:
 • etap 1 - budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Chańczy – 2004 rok;
 • etap 2 - budowa kanalizacji w Życinach – 2005 rok;
 • etap 3- budowa kanalizacji w Dębnie – 2006 rok.
Miejscowości Życiny i Dębno podłączone zostały do oczyszczalni ścieków w Rakowie. Łączny koszt wybudowania oczyszczalni i sieci kanalizacji sanitarnej wyniósł 3 155 tys. zł.

Mimo znacznych nakładów stan gospodarki wodno-ściekowej jest w dalszym ciągu niezadawalający. Poprawa w tym zakresie jest szczególnie istotna na terenie gminy Raków, ponieważ na przeważającej części Gminy występują płytko zalegające wody czwartorzędowe, często zanieczyszczone, natomiast północny fragment gminy pozbawiony jest wód podziemnych o znaczeniu użytkowym.

Gmina Raków znajduje się poza zasięgiem Głównych Zbiorników Wód Podziemnych.
 1. BIP
 2. e-Urząd

oze pixabay CC0 logo 250

projekt dziedzictwo kultura i przyroda

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Raków - online

mpzp rakow gugik

Information about Raków

flaga GB

Film promujący Raków

 film promujacy Raków

500 plus 500

przewodnik po gminie rakow
green velo
 
przekierowanie na stronę Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
 
Obrona Cywilna Kraju
obrona cywilna kraju logo
 
log wfosigw PGN

 Wysokość dofinansowania: 80% kosztów kwalifikowanych.

Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Raków
  wfosigw        nfosigw m
Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 6 361,74 zł
oraz  z NFOŚiGW w Warszawie w wysokości 9 088,20 zł
"Pracownia edukacji ekologiczno-przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Raków"
log wfosigw PGN

Zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w Kielcach w wysokości 17 512,00 zł

 
comenius
Rakowskie Aktualności Kwartalne
rakowskie aktualnosci kwartalne
"Artystyczna integracja"
001
 

Banner STMiG2017

 450 lecie lokacji Rakowa 200 

Segregujmy odpady
(zasady segregacji)
smieci m

program rewitalizacji gminy rakow